Bế mạc Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XX

16:13, 01/10/2021 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 1/10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, khóa XX tiếp tục ngày làm việc thứ 2 và bế mạc hội nghị. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì hội nghị. 
 
Trong khuôn khổ chương trình hội nghị, sáng nay, dưới sự điều hành của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Ngọc Huy, các đại biểu đã tập trung thảo luận dự thảo Kết luận của Tỉnh ủy khóa XX về tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. 
 
Mục tiêu là xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi toàn diện; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển, là sức mạnh nội sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của tỉnh. Xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh trong mỗi gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị. 
 
Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp gắn với xây dựng con người Quảng Ngãi phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, hình thành các giá trị mới của con người Quảng Ngãi với các đặc tính cơ bản: Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự trọng, tự chủ, sống nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, có trí thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật, có tinh thần hợp tác cao, khảng khái, khoan dung, thân thiện, có ý thức bảo vệ môi trường; đồng thời, từng bước khắc phục những khiếm khuyết trong tính cách của một bộ phận dân cư như: Hẹp hòi, khắt khe, đố kỵ, cố chấp, thụ động, cứng nhắc, thiếu hợp tác, ý thức lao động thấp. Khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung. 
 
Các đại biểu phát biểu thảo luận
Các đại biểu phát biểu thảo luận

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: Đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hoá cơ bản cấp tỉnh; 100% các huyện, thị xã, thành phố có Trung tâm Truyền thông - Văn hoá - Thể thao đạt chuẩn theo quy định; 95% xã, phường, thị trấn, thôn, tổ, tổ dân phố có thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó có từ 80% đạt chuẩn theo quy định.

90% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; 85% thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa; 60% số xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 70% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 97,5% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa;….

Dự thảo đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó đáng chú ý như: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội  nhập và phát triển bền vững; bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa những giá trị tốt đẹp, bền vững trong văn hóa truyền thống và tiếp thu, chọn lọc các giá trị văn hóa hiện đại tích cực để xây dựng con người Quảng Ngãi phát triển toàn diện; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động ‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’, ‘Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh’. Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tạo nghệ thuật. Đẩy mạnh hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế và nguyên nhân để xác định những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm về xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ngãi trong thời gian đến. 
 
Các đại biểu cho rằng, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 03 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XIX, văn hóa, con người Quảng Ngãi tiếp tục được xây dựng và phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi có chuyển biến tích cực. Xây dựng, phát triển văn hóa và con người đã ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhau. Văn hóa dần trở thành một trong những nguồn lực quan trọng trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của tỉnh. Đời sống văn hóa của nhân dân được cải thiện. Đồng thời, các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế cần phải khắc phục trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi thời gian tới. 
 
Đại biểu thảo luận dự thảo Kết luận
Đại biểu thảo luận dự thảo Kết luận
 
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03, các đại biểu cho rằng, cần phải tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi; bố trí nguồn lực cho phát triển văn hóa, con người tương thích với mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mỗi giai đoạn, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội. Xây dựng và phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa; gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch.
 
Một số đại biểu cũng đề nghị cần tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác văn hóa; xem đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong quản lý văn hóa. Khôi phục, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể như tiếng nói, chữ viết, phong tục,… của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương.
 
Đồng thời, các đại biểu cũng góp ý, cần có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng và phát triển toàn diện con người. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiến bộ, văn minh, nhất là trong việc cưới, việc tang, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng….
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc hội nghị
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân phát biểu bế mạc hội nghị
 
Liên quan đến nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị cùng suy nghĩ, trăn trở và có giải pháp cụ thể, phù hợp cho ngành, địa phương mình. Trong đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng để nâng cao nhận thức và quyết tâm trong tổ chức thực hiện. Hoàn thiện hành lang pháp lý về quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa và bố trí nguồn lực phù hợp để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả. 
 
Đồng thời, có giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và giá trị chuẩn mực của con người Quảng Ngãi về lòng yêu nước, chí hướng và khát vọng phát triển, có trách nhiệm, năng động, sáng tạo, khẳng khái, khoang dung, thân thiện và có khả năng hợp tác. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và cán bộ, công chức làm công tác văn hóa thông qua đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ. 
 
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân cũng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức và thống nhất hành động trong cán bộ, đảng viên và sự đồng tình, chia sẻ của nhân dân trong tổ chức thực hiện. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, tích cực, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra. Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu các cơ quan, ban ngành liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu góp ý tại hội nghị tiếp tục hoàn thiện dự thảo các nghị quyết, kết luận, để sớm ban hành và triển khai thực hiện.
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, qua hội nghị lần này, chúng ta phải cùng nhau suy nghĩ, trăn trở để cùng nhau tìm ra hướng đi phù hợp cho sự phát triển của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian đến. 
 
Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương phải phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu theo kế hoạch đã được giao. Đồng thời, dù tình hình dịch trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được kiểm soát, nhưng vẫn còn tồn tại dịch trong cộng đồng, vì vậy, các cấp, các ngành, đặc biệt là các địa phương phải chủ động trong công tác phòng, chống dịch với tinh thần ‘thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả”.
 
Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cũng trao đổi, gợi mở một số vấn đề liên quan đến công tác cải cách hành chính, phát triển du lịch,… để các cấp, các ngành triển khai thực hiện trong thời gian tới; đồng thời, đề nghị các đồng chí Bí thư các cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường đối thoại để nắm bắt thông tin, tình hình dư luận, cán bộ, nhân dân và đảng viên....
H.P
 
.