Dự kiến chương trình kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026

09:44, 18/06/2021 [GMT+7]
.
 
I. Thời gian tổ chức:
 
Khai mạc lúc 7 giờ 30 phút, ngày 24.6.2021.
 
II. Địa điểm:
 
Hội trường Tỉnh ủy Quảng Ngãi (tầng 4) (Số 146 Lê Trung Đình, TP.Quảng Ngãi)
 
III. Chương trình kỳ họp
 
1. Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu của những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
2. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc với những người ứng cử đại biểu HĐND.
 
3. Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành các thủ tục bầu các chức danh.
 
3.1. Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 
3.2. Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 
3.3. Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 
3.4. Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 
3.5. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 
3.6. Bầu Ủy viên UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 
3.7. Bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 -2026;
 
4. Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh
 
4.1. Nghị quyết quy định về số lượng thành viên các Ban của HĐND, nhiệm kỳ 2021 - 2026;
 
4.2. Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
 
5. UBND tỉnh trình HĐND tỉnh: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
 
6. Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh đối với nội dung 5.
 
7. Kỳ họp sẽ biểu quyết thông qua các Nghị quyết về những nội dung tại khoản 3, 4 và khoản 5 nêu trên./.
 

 

.