Quyền lợi và trách nhiệm của cử tri

09:53, 11/03/2021 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là một trong những sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước ta trong năm 2021, thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri. Do đó, từ đầu năm 2021 đến nay, Tỉnh ủy và các cấp ủy trong tỉnh đã tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, MTTQ, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao, nhằm chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23.5.2021.
Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành các bước lựa chọn, hiệp thương giới thiệu người ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là một trong những bước rất quan trọng, có yếu tố quyết định sự thành công của cuộc bầu cử và chất lượng hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh và HĐND các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Vì thế, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh và các đơn vị liên quan phải nhất quán quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng trong việc thực hiện quy trình giới thiệu người ứng cử và tiêu chuẩn của người giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, trên cơ sở minh bạch, công khai, dân chủ, nhưng phải đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo toàn diện của Đảng.
 
Mặt khác, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để lắng nghe, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, góp ý của cử tri đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định, xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các bước của công tác bầu cử, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến công tác lựa chọn nhân sự giới thiệu ứng cử. Đồng thời, cấp ủy, chính quyền và đơn vị liên quan cần chỉ đạo đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp để cử tri trong tỉnh biết và thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình, nhất là cử tri ở khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo, vì ít có điều kiện tiếp cận với các thông tin về công tác bầu cử.
 
Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 phải là người thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực vượt trội; đồng thời có khả năng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri. Do đó, cử tri trong tỉnh cần sáng suốt lựa chọn người để giới thiệu, bầu làm ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp trong tỉnh, góp phần kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đây vừa là quyền lợi, vừa là trách nhiệm rất lớn của mỗi một cử tri trong tỉnh.
 
Đức Nguyễn
 
.
.