UBND tỉnh họp cho ý kiến các nội dung trình HĐND tỉnh

19:29, 20/11/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Sáng 20.11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì họp UBND tỉnh cho ý kiến về các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.
 
Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh về danh mục công trình, dự án thu hồi đất và danh mục công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh. 
 
Theo đó, dự kiến năm 2021, thực hiện thu hồi đất đối với 185 công trình, dự án, với tổng diện tích 487,9 ha; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ 81 công trình, dự án, diện tích 583,7 ha tại các huyện, thị xã, thành phố.
 
Về cơ bản, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với danh mục công trình, dự án do Sở Tài nguyên và Môi trường trình.
 
Quang cảnh cuộc họp
Quang cảnh cuộc họp
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh cũng thống nhất trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng. 
 
Dự thảo quy định nội dung, mức chi hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 4.11.2019 của Bộ Tài chính quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông.
 
Đối với nguồn kinh phí khuyến nông cấp tỉnh sử dụng cho những hoạt động khuyến nông phù hợp với nhu cầu, chiến lược, quy hoạch phát triển nông nghiệp của tỉnh. Đối với nguồn kinh phí khuyến nông cấp huyện, xã sử dụng cho những hoạt động khuyến nông do Chủ tịch UBND cấp huyện, xã quyết định.
 
Dự thảo quy định nội dung và mức hỗ trợ cụ thể đối việc tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo;  thông tin tuyên truyền; xây dựng và nhân rộng mô hình và các nội dung khác liên quan đến hoạt động khuyến nông.
 
Trong đó, đáng chú ý như mô hình trình diễn ở các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn, hải đảo,…được hỗ trợ 100% chi phí về giống, thiết bị, vật tư thiết yếu để xây dựng mô hình; nông dân sản xuất nhỏ, diện hộ nghèo,… tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo khuyến nông được ngân sách hỗ trợ về tài liệu học tập, tiền ăn, ở, đi lại,…
 
PV
.