Cập nhật lúc: 22:10, 08/10/2018 [GMT+7]
.

Đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế


(Báo Quảng Ngãi)- Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế (KTQT) theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn, với định hướng đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Từ khi nước ta chính thức trở thành thành viên của WTO (năm 2007) đến nay, tiến trình chủ động, tích cực hội nhập KTQT của đất nước ngày càng sâu rộng, đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Hội nhập KTQT đã trở thành một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội, làm tăng sức mạnh tổng hợp quốc gia; thúc đẩy hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, tranh thủ được khối lượng lớn vốn đầu tư, công nghệ, tri thức, kinh nghiệm quản lý và tạo thêm nhiều việc làm cho người dân.

Đối với Quảng Ngãi, tiến trình hội nhập KTQT của đất nước đã tạo thuận lợi để tỉnh đẩy mạnh quảng bá tiềm năng, thế mạnh của mình. Tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách thuận lợi, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thu hút các nhà đầu tư FDI. Đến nay, toàn tỉnh có 56 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 1,4 tỷ USD, trong đó có 24 dự án đã đi vào hoạt động. Cùng với đó, toàn tỉnh còn có 516 dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 231,5 nghìn tỷ đồng, trong đó có 260 dự án đã đi vào hoạt động. Nhờ đó đã giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động và tạo nguồn thu ngân sách rất lớn cho tỉnh.

Những thành quả trên cho thấy, hội nhập KTQT là một xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và mỗi địa phương. Để đẩy mạnh hội nhập KTQT theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chú trọng việc nâng cao toàn diện năng lực thực thi các cam kết hội nhập KTQT.

Đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp để tạo môi trường kinh doanh và đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam.

Đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và triển khai các cam kết về hội nhập KTQT. Tận dụng cơ hội của hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để huy động hiệu quả các nguồn lực từ bên ngoài để thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Vấn đề đặt ra đối với tỉnh ta trong quá trình hội nhập KTQT là, bên cạnh thực thi nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cần tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, coi đây là giải pháp đặc biệt quan trọng để nâng cao nội lực, nhằm tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong hội nhập KTQT, bảo đảm nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững.

PHẠM DANH


 

.