Cập nhật lúc: 20:49, 04/12/2017 [GMT+7]
.

Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 10


(Baoquangngai.vn)- Ngày 4.12, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đã chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 10, khóa XIX, nhằm đánh tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017, xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018; kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. 

TIN LIÊN QUAN

Năm 2017, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, việc thực hiện nhiệm vụ trong năm qua đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện. Kinh tế tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 1,3% so với năm 2016; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 101.311 tỷ đồng, vượt kế hoạch 1,9%. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 440 triệu USD, vượt kế hoạch 27,5%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 14.223 tỷ đồng, vượt 11,2% dự toán. GRDP bình quân đầu người đạt 51,8 triệu đồng/người. 
 
Dự kiến cuối năm có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới, số tiêu chí đạt bình quân đạt 12 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh đã giải quyết việc làm khoảng 39.500 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề ước đạt 49%; giảm được 6.319 hộ nghèo, số hộ nghèo toàn tỉnh chiếm 11,21%.
 
Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát; quản lý, điều hành; tham vấn, phản biện. Lãnh đạo tỉnh dành nhiều thời gian kiểm tra, làm việc với các địa phương, đơn vị; gặp gỡ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; chỉ đạo cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp; thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực.
 
Năm 2017, có 647 doanh nghiệp được thành lập mới, 86 dự án được cấp phép đầu tư; tổng vốn đăng ký (gần 70 ngìn tỷ đồng) và vốn thực hiện đầu tư (hơn 6.700 tỷ đồng) có bước tăng trưởng vượt bậc so với nhiều năm trước; mở 25 lớp khởi sự doanh nghiệp, ươm mầm khởi nghiệp;…
 
Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố.
 
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Đã hoàn thành việc rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt cấp tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 532 cán bộ lãnh đạo, quản lý. Tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa bí thư cấp ủy đảng với nhân dân dần đi vào nền nếp. Các kiến nghị, bức xúc của nhân dân phần lớn được chỉ đạo giải quyết có kết quả…
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến của đại biểu tham gia phát biểu
Các đồng chí chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến của đại biểu tham gia phát biểu.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong năm 2017 vẫn còn một số mặt  trong lĩnh vực phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng.... so với mục tiêu đề ra còn nhiều hạn chế, khuyết điểm. Cụ thể, việc thực hiện chủ đề năm 2017 ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương và trong một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đạt yêu cầu.
 
Một số nơi năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng yếu; đánh giá cán bộ, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên chưa thực chất; công tác kiểm tra, giám sát chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. 
 
Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp có mặt còn hạn chế; cách nghĩ, cách làm thiếu quyết liệt, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu; kỷ luật, kỷ cương hành chính nhiều nơi chưa nghiêm; năng lực, tinh thần trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa có nhiều chuyển biến; chất lượng giám sát, phản biện xã hội còn hạn chế. 
 
Trong lĩnh vực kinh tế- xã hội, giá trị sản xuất công nghiệp giảm; giá trị dịch vụ chưa đạt kế hoạch; dịch vụ có giá trị gia tăng cao chưa nhiều; sản phẩm, dịch vụ du lịch còn nghèo nàn; thị trường một số nông sản thiếu ổn định; chưa gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ. Môi trường đầu tư chưa thực sự cải thiện; một số chính sách chưa tạo động lực để thu hút đầu tư; một số khó khăn, vướng mắc trong bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm….
 
Chất lượng giáo dục, y tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm chuyển biến chậm; tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước của hộ nghèo chưa được cải thiện; thiếu các mô hình giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho hộ nghèo; xã hội hóa lĩnh vực văn hóa, thể thao chưa đạt yêu cầu…
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận phân tích những thuận lợi, khó khăn; đánh giá khách quan, toàn diện, chỉ rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2017; đồng thời, đưa ra các giải pháp thiết thực để trong thời gian tới nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giám sát, phản biện xã hội của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; thúc đẩy tăng trưởng; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý về tài nguyên, môi trường; giải quyết việc làm, chăm lo an sinh xã hội;….
 
Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất chủ đề của năm 2018 là "Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”; hướng đến mục tiêu “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn; huy đồng nhiều nguồn lực thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và các Nghị quyết, Kết luận của Tỉnh ủy; cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội”.
 
Trọng tâm của công tác xây dựng Đảng năm 2018 là tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 
 
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
 
Phát biểu bế mạc hội nghị, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cho rằng, để hoàn thành mục tiêu đề ra, đòi hỏi sự đoàn kết thống nhất cao về nhận thức và hành đông; năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm; quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp. 
 
Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ  đề nghị các đồng chí Tỉnh ủy, thủ trưởng các ngành, các cấp, địa phương, từng cán bộ, đảng viên quán triệt tinh thần Hội nghị, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giám sát, phản biện xã hội của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể; sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
 
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đổi mới, sáng tạo; thúc đẩy khởi nghiệp; phát triển doanh nghiệp; khơi thông, huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường.
 
Cùng với đó, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác đối ngoại;...
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Năm 2018, năm bản lề trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 – 2020; kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 có ý nghĩa quan trọng, quyết định việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
 
Chính vì vậy, tại hội nghị này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ  đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên; nhất là các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; cấp ủy, chính quyền các cấp; mỗi người đều phải nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm; trăn trở trước các khó khăn của Nhân dân; khát khao đổi mới, sáng tạo, học tập, vận dụng những kinh nghiệm hay trong thực tiễn để đóng góp nhiều hơn, hiệu quả hơn vào công cuộc xây dựng, phát triển quê hương; hướng đến sự hài lòng, tạo việc làm, thu nhập, nâng cao đời sống của người dân; niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp; tạo ra sự thay đổi thực chất, căn bản, toàn diện; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018.
 
N.Đức
 
.