Cập nhật lúc: 14:35, 12/10/2017 [GMT+7]
.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa XIX (mở rộng)


(Baoquangngai.vn)- Sáng 12.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 9, khóa XIX (mở rộng) để tổng kết việc thực hiện Nghị quyết TƯ 3 khoá VIII về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tổng kết thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư khoá X về "Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới. 

TIN LIÊN QUAN

Ủy viên TƯ Đảng - Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh  chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Tỉnh ủy viên, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh. 
 
Việc thực hiện Nghị quyết TƯ 3 về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước được Đảng bộ xác định là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự phát triển của tỉnh. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII, trong 20 năm qua, công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ đã được cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, từng bước đi vào nền nếp, đạt kết quả tích cực.
 
Đội ngũ cán bộ các cấp được xây dựng, rèn luyện trong thực tiễn công tác ngày càng trưởng thành về nhiều mặt; đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân; trình độ chuyên môn cơ bản bảo đảm yêu cầu tiêu chuẩn chức danh; có ý thức trách nhiệm, chủ động học tập, nâng cao kiến thức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 25.133 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp huyện, trong đó có 45 chuyên viên cao cấp và tương đương, chuyên viên chính và tương đương 623 người, chuyên viên và tương đương 17.763 người, cán sự và tương đương 5.889 người. Toàn tỉnh còn có 3.751 cán bộ, công chức cấp xã. 
 
Ủy viên TƯ  Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị
 
Công tác quy hoạch, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ tiếp tục được đổi mới, mở rộng dân chủ, công khai, đúng quy trình. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện kịp thời, đúng quy định và có tính chiến lược, gắn điều động, luân chuyển với việc sắp xếp, bố trí cán bộ, kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.
 
HĐND, UBND tỉnh đã ban hành các nghị quyết, quyết định về chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác và làm việc tại tỉnh, giai đoạn 2013-2016.  Qua đó, toàn tỉnh thu hút được 248 người có trình độ cao đến công tác tại tỉnh, gồm 2 tiến sĩ, 40 thạc sĩ, 194 bác sĩ và 12 trường hợp tốt nghiệp Đại học loại giỏi, xuất sắc.
 
Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ có chuyển biến tốt, dần đi vào thực chất hơn, khắc phục dần tình trạng nể nang, xuê xoa. Công tác luân chuyển cán bộ đúng quy trình, quy định, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Đối với việc thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, trong những năm qua, công tác tuyên truyền miệng theo tinh thần Chỉ thị 17 được các cấp ủy trong tỉnh chỉ đạo thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng đã quan tâm xây dựng, củng cố và phát huy trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đội ngũ này cùng với cán bộ ban tuyên giáo đã phối hợp tương đối tốt với chính quyền, mặt trận, đoàn thể các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, khu dân cư để thực hiện công tác tuyên truyền miệng bằng nhiều hình thức: hội thi, hội diễn, toạ đàm, tập huấn, nói chuyện thời sự, sinh hoạt khu dân cư… 
 
Qua đó, đã tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước gắn với định hướng dư luận; phân tích các quan điểm sai trái, thù địch để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá nước ta của các thế lực thù địch.
 
Tuy nhiên, ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công tác tuyên truyền miệng vẫn còn hạn chế như: nội dung sơ sài, hình thức rập khuôn; chưa thu hút được sự hưởng ứng tham gia tích cực, đông đảo của cán bộ, đảng viên và nhân dân; chưa phân được nhóm đối tượng để có hình thức, nội dung tuyên truyền phù hợp; không ít cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng thiếu kiến thức, kỹ năng cần thiết về chuyên môn; phương thức tuyên truyền nặng một chiều, từ trên xuống, ít chú ý trao đổi đối thoại trực tiếp. 
 
Các đồng chí chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến của cá đại biểu tham gia thảo luận
Các đồng chí chủ trì hội nghị lắng nghe ý kiến của các đại biểu tham gia thảo luận.
 
Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tham gia thảo luận các ý kiến xoay quanh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII và Chỉ thị 17 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. 
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng- Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh: Trong công tác cán bộ, tất cả các khâu đều quan trọng, có mối quan hệ khắng khít, gắn bó mật thiết với nhau, khâu này là tiền đề của khâu kia; trong đó, đánh giá cán bộ là tiền đề, quy hoạch cán bộ là nền tảng, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử, tiếp nhận, tuyển dụng và sắp xếp, bố trí cán bộ là khâu quyết định trong công tác tổ chức cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài. 
 
Chính vì thế, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ lưu ý, muốn thực hiện tốt công tác cán bộ cần phải chú trọng thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ. Do vậy, nhiệm vụ vừa thường xuyên, vừa cấp bách và lâu dài là tiếp tục đổi mới công tác cán bộ ở tất cả các khâu: đánh giá, quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và chính sách cán bộ; tiếp tục thể chế hoá, cụ thể hoá nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ và quản lý biên chế. 
 
Về việc thực hiện Chỉ thị 17 của Ban Bí thư, để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở cần xác định vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của báo cáo viên, tuyên truyền viên; xem đây là một trong những kênh thông tin quan trọng trực tiếp, định hướng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu đầy đủ, sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch để nâng cao cảnh giác, kịp thời đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi; tích cực tham gia phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
 
Đồng thời, công tác tuyên truyền miệng phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, bám sát các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Hình thức tuyên truyền miệng phải có sự đổi mới, sáng tạo, nội dung phong phú, bảo đảm tính chính xác và tính thời sự, phù hợp với từng nhóm đối tượng, trình độ dân trí, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán của nhân dân.
 
Thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền miệng phải không ngừng nghiên cứu, tìm tòi nâng cao kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm chuyên môn để chuyển tải chính xác, đầy đủ; giải đáp thuyết phục những vấn đề mới phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng phong cách gần dân, hiểu dân, nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin, tạo thiện cảm, niềm tin trong nhân dân…
 
N.Đức
.