Cập nhật lúc: 22:12, 10/07/2017 [GMT+7]
.

Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 108


(Baoquangngai.vn)- ​Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt chính sách tinh giản biên chế quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
​Tiếp tục thực hiện đăng ký số lượng tinh giản biên chế cụ thể từng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương từ năm 2018 – 2021; trong đó đảm bảo tỷ lệ tinh giản biên chế giai đoạn 2015 – 2021 tối thiểu bằng 10% biên chế được giao năm 2015, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/7/2017 để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế.
 
Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng Kế hoạch tinh giản biên chế, trình UBND tỉnh trước ngày 25/7/2017. Trường hợp sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương nào không đăng ký số lượng tinh giản biên chế cụ thề của từng năm, thì Sở Nội vụ chủ động tham mưu UBND tỉnh phê duyệt, các cơ quan, đơn vị, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tinh giản biên chế theo đúng kế hoạch đã ban hành.
 
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay, phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội.
 
​Theo đó, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan có liên quan, rà soát, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ, ​công chức cấp xã; trên cơ sở đó, đề xuất, tham mưu UBND tỉnh có giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng thời, đề xuất cơ chế, chính sách cho thôi việc, nghỉ việc đối với cán bộ, công chức cấp xã hạn chế về năng lực, chưa đạt chuẩn về trình độ theo quy định, không đáp ứng nhiệm vụ được giao và chính sách để tuyển dụng người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vào làm việc tại UBND cấp xã (ưu tiên số sinh viên là con em tỉnh Quảng Ngãi tốt nghiệp đại học hệ chính quy hiện chưa có việc làm); tiến tới kiện toàn tổ chức bộ máy cấp xã đáp ứng trình độ, tiêu chuẩn theo quy định và yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
PV
.