Cập nhật lúc: 15:43, 05/04/2017 [GMT+7]
.

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7, khóa XIX


(Baoquangngai.vn)- Sáng 5.4, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 7, khóa XIX để tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TƯ của Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa IX về công tác tôn giáo và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TƯ (khóa XI) về "Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

TIN LIÊN QUAN
 

Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Căng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Phạm Như Sô đã báo cáo tóm tắt tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TƯ của Ban chấp hành TƯ Đảng khóa IX về công tác tôn giáo. Theo đó, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 25, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh có sự chuyển biến tích cực.
 
Các cấp, các ngành đã thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng theo quy định; các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo được phát huy, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, gắn kết cộng đồng; công tác quản lý nhà nước về tôn giao được nâng lên.
 
Qua đó, các tầng lớp nhân dân, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo đồng tình, phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương, chính sách và sự lãnh đạo của Đảng, tích cực tham gia phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, nhận thức rõ hơn và tự giác đấu tranh chống âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động, gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.
 
Cũng tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã báo cáo tóm tắt sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành TƯ (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”. 
 
Theo đó, sau khi Ban chấp hành TƯ Đảng (khóa XI), ban hành Nghị quyết 19, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 39 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 19 trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện.
 
Ngoài ra, tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013; tổ chức 6 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiế thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, tuyên truyền viên về đất đai… Qua quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực; đồng thuận xã hội về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. 
 
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chủ trì hội nghị
Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng chủ trì hội nghị.
 
Trong 5 năm qua, công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh ngày càng chặt chẽ, dần đi vào nền nếp, nhất là sau khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực. Việc quy hoạch, sử dụng đất được quan tâm, hiện nay cấp tỉnh đã hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011- 2015); đang hoàn thiện trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016- 2020). 
 
Công tác giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh được thực hiện phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm đúng các quy định pháp luật về đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh. Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư được tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay, tỉnh đã thu hồi và giao trên 5.173ha đất phục vụ cho phát triển kinh tế- xã hội và công tác an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. 
 
Đồng thời, công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai được quan tâm, từng bước đơn giản hóa thủ tục hành chính, đã thực hiện tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông. Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh đã cấp 106.419 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Tính lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 99,74%. 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị
Các đại biểu tham dự hội nghị
 
Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ  đề nghị, để thực hiện tốt Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa IX về công tác tôn giáo, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo; tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, hướng dẫn giáo hội, chức sắc sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật...
 
Tăng cường công tác vận động quần chúng đối với các tầng lớp nhân dân. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiểu quả của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội các cấp trong công tác vận động, tập hợp quần chúng, nhất là đoàn viên, hội viên là người có đạo; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của tín đồ, chức sắc tôn giáo và vận động đồng bào có đạo tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống “tốt đời, đẹp đạo”, nhằm góp phần tăng cường, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 
 
Đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 19 của Bộ Chính trị, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ yêu cẩu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và đoàn thể các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết 19 của Hội nghị TƯ 6 khóa IX và Chương trình hành động 39 của Tỉnh ủy đã đề ra.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị, cấp ủy, chính quyền, đoàn thề các cấp cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục chính sách, pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức thiết thực, phù hợp với nhiều đối tượng nhằm nâng cao ý thức chấp hành phát luật và thực hiện tốt quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất theo đúng quy định của phát luật; thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai phù hợp với tình hình thực tế.
 
Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về đất đai, bảo đảm tài nguyên đất đai được quản lý chặt chẽ. Phấn đấu đến năm 2020, cơ bản hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống thông tin đất đai…
 
Bên cạnh đó, nghiên cứu tham mưu chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích giữ Nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm đầu mối và nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế “ một cửa” và cơ chế “ một cửa liên thông”, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng thu hút đầu tư, kinh doanh…
 
N.Đức
 
.