Cập nhật lúc: 13:40, 13/11/2016 [GMT+7]
.

Tập trung nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh


(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Quảng Ngãi.

 

 

​Theo đó, thực hiện quyết liệt và có hiệu quả Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện m​ôi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020 và Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và Quyết định số 1197/QĐ-UBND ngày 05/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP.

Tập trung rà soát, loại bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, tăng cường phối hợp, rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ, giấy tờ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực thực thi công vụ. Thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Tạo lập nhiều kênh thông tin để tiếp nhận, lắng nghe, chia sẻ và phản hồi các ý kiến từ phía doanh nghiệp, hỗ trợ tích cực hơn cho doanh nghiệp.

Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, tích cực, nghiêm túc tổ chức thực hiện các cam kết đã được ký kết giữa tỉnh Quảng Ngãi với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) ngày 10/8/2016, thật sự tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong việc tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Các sở, ban ngành và địa phương được giao nhiệm vụ triển khai thực hiện các chỉ số thành phần theo Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP, có trách nhiệm rà soát, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp để cải thiện trong thời gian tới, nhất là đối với các chỉ số thành phần giảm điểm; báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/11/2016. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/11/2016 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

PV

.