Cập nhật lúc: 08:49, 07/10/2016 [GMT+7]
.

Khai mạc hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 5, khóa XIX (mở rộng)


(Baoquangngai.vn)- Sáng 7.10, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức khai mạc Hội nghị lần thứ 5, khóa XIX (mở rộng). Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, chủ trì hội nghị.
 
Phát biểu khai mạc hội nghị, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Viết Chữ nhấn mạnh:  Hội nghị Tỉnh ủy lần này sẽ thảo luận và thông qua 2 nghị quyết: Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững và Nghị quyết về phát triển du lịch, dịch vụ của tỉnh giai đoạn 2016-2020.
 
Thảo luận và thông qua Quy chế làm việc sửa đổi, bổ sung của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020;  Báo cáo công tác tài chính của Đảng bộ năm 2015; Báo cáo sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa hai kỳ Hội nghị Tỉnh ủy (lần thứ 4 và 5); thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu khai mạc hội nghị
 
Với các nội dung trên, Hội nghị Tỉnh ủy lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX, bảo đảm thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với các nhiệm vụ đột phá, nhiệm vụ trọng tâm cho cả nhiệm kỳ và những năm tiếp theo.
 
Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII và Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI, công tác xây dựng và phát triển văn hóa con người Quảng Ngãi đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng. Các giá trị văn hóa, con người mới của thời kỳ công nghiệp hóa, hội nhập đang hình thành và từng bước được khẳng định, góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy dân chủ hóa xã hội và sự phát triển bền vững của tỉnh. 
 
Tuy nhiên, những kết quả đó chưa tương xứng với sự tăng tưởng kinh kinh tế, thiếu gắn bó với nhiệm vụ xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tệ nạn xã hội, những biểu hiện văn hóa thiếu lành mạnh, “thương mại hóa”, trái với thuần phong mỹ tục… chưa được ngăn chặn một cách hữu hiệu. Thiếu các thiết chế văn hóa, bộ quy tắc ứng xử trong các cơ quan, Đảng, Nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư làm cho văn hóa chưa thẩm thấu sâu, vững chắc vào các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. 
 
Việc xác định đúng đắn mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi là điều cần thiết đáp ứng với yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của tỉnh. 
 
Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, xem xét, thông qua các chỉ tiêu quan trọng được đề cập trong dự thảo Nghị quyết; phân tích, làm sáng rõ hơn nội hàm của việc xây dựng văn hóa, con người Quảng Ngãi trọng tâm là các vấn đề: Phát triển toàn diện con người Quảng Ngãi vế đức, trí, thể, mỹ đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; gắn văn hóa vào trong chính trị, kinh tế; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa; phát triển công nghiệp văn hóa gắn liền với xây dựng và hoàn thiện thị trường văn hóa; chủ động hội nhập quốc tế, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
 
Đại biểu tham dự hội nghị
Đại biểu tham dự hội nghị
 
Đối với Nghị quyết phát triển dịch vụ, du lịch tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (2010-2015), Kết luận số 136-KL/TU ngày 8.12.2011 của Tỉnh ủy, du lịch, dịch vụ tỉnh có những bước phát triển đáng kể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội của tỉnh. 
 
Quảng Ngãi được đánh giá cao là nơi có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua chúng ta chưa tìm được giải pháp phù hợp để khơi dậy, phát huy tiềm năng du lịch; lĩnh vực du lịch, dịch vụ chưa đóng góp được nhiều cho tăng trưởng kinh tế. 
 
Quy hoạch và quản lý du lịch còn nhiều bất cập. Các ngành dịch vụ quy mô còn nhỏ, hoạt động thiếu chuyên nghiệp, chất lượng và hiệu quả còn thấp. Sản phẩm dịch vụ, du lịch còn đơn điệu, thiếu hấp dẫn. Các giá trị văn hóa, lịch sử chưa được khai thác tốt phục vụ cho phát triển du lịch, dịch vụ.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến sâu về các phát triển dịch vụ, du lịch theo hướng bền vững; gắn bảo tồn với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội; phát triển du lịch, dịch vụ cộng đồng. Khai thác, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, thế mạnh đặc trưng vùng, miền để đẩy mạnh phát triển du lịch.
 
Huy động mọi nguồn lực; khuyến khích sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch. Khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng; cộng đồng dân cư trên địa bàn có trách nhiệm giữ gìn, tôn tạo, phát huy và hưởng thụ thỏa đáng thành quả từ phát triển du lịch, dịch vụ mang lại. 
 
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: những vấn đề đặt ra của Hội nghị Tỉnh ủy lần này rất quan trọng, là cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đột phá, trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Vì vậy, các đồng chí Tỉnh ủy viên, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến để các quyết định của Hội nghị thực sự thiết thực, hiệu quả, thành công tốt đẹp. 
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
.