Cập nhật lúc: 20:47, 24/09/2014 [GMT+7]
.

Tổng Bí thư dự kỷ niệm 65 năm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh


Sáng 24/9, tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm truyền thống Học viện và đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh.

Tới dự buổi lễ có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Tô Huy Rứa - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Tỉnh ủy, Thành ủy, các Bộ, ban, ngành Trung ương, các vị khách quốc tế cùng các thế hệ lãnh đạo, giảng viên, học viên của Học viện. Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

 

   Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Học viện phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2).
Thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trao tặng Học viện phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2).


Vào đầu năm 1949, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta đang chuyển sang giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu cấp bách của công cuộc kháng chiến, Trung ương Đảng đã quyết định thành lập hệ thống trường đảng các cấp.

Sự ra đời của trường Đảng Nguyễn Ái Quốc nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là một mốc lịch sử quan trọng trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước ta.

Đọc Diễn văn tại Lễ Kỷ niệm, ông Tạ Ngọc Tấn - Ủy viên Trung ương Đảng - Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ôn lại chặng đường xây dựng, phát triển 65 năm qua. Từ 40 học viên của khóa I, đến nay, trung bình mỗi năm có hơn 30.000 lượt người được đào tạo. Học viện còn đảm nhận đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho hai nước bạn Lào, Campuchia và một số đảng bạn.

Từ tháng 3/2013, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, học viện đã tổ chức được 4 lớp bồi dưỡng dự nguồn cán bộ cấp cao của Đảng.

Những kết quả nghiên cứu khoa học của học viện được tiến hành đồng bộ, toàn diện, ngày càng có chiều sâu và chất lượng, đã trực tiếp phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của học viện; cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận thức của xã hội về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng…

Học viện đã tạo dựng được một đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhà khoa học phát triển không ngừng. Đến nay, số cán bộ trong toàn bộ hệ thống học viện là hơn 2.180 người; trong đó, có 8 giáo sư, 134 phó giáo sư, 434 tiến sĩ…

Học viện phát triển về mọi mặt, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ và nghiên cứu lý luận của Đảng, đạt được những thành tựu to lớn, đóng góp tích cực và có hiệu quả vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Tại lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao tặng Học viện phần thưởng cao quý Huân chương Hồ Chí Minh (lần 2), ghi nhận những đóng góp to lớn của học viện với sự nghiệp phát triển đất nước.

Phát biểu với các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên của học viện, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã đạt được trong 65 năm qua, phục vụ sự nghiệp "trồng người", "công việc gốc của Đảng".

Để thực hiện các nhiệm vụ chiến lược và phát triển đất nước bền vững trong thời gian tới, Tổng Bí thư chỉ rõ: Một trong những vấn đề đặc biệt quan trọng là phải đào tạo, xây dựng được một đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực chuyên môn cao, có khả năng tập hợp, tổ chức công việc giỏi ở tất cả các ngành, các cấp, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp chiến lược. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phải chủ động nắm bắt và đóng góp tích cực vào công việc này.

Học viện phải có nhiều nỗ lực, sáng tạo mới, thực hiện trọng trách là một Trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; Trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; đóng vai trò quan trọng trong công tác tư tưởng lý luận, giáo dục chính trị và đạo đức cách mạng trong Đảng và xã hội.

Đối với nhiệm vụ trung tâm của học viện là công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, Tổng Bí thư yêu cầu học viện cần đặc biệt coi trọng việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng toàn diện cả về nhận thức lý luận và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; cả về phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức và tác phong, phương pháp công tác.

Muốn vậy, học viện phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập; đổi mới công tác tuyển sinh, công tác quản lý học viên, công tác thi, kiểm tra, đánh giá chất lượng học tập; chú ý việc đào tạo theo chức danh, gắn học tập kiến thức lý luận cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng với kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý, phương pháp công tác phù hợp với từng đối tượng, từng chức danh cán bộ.

Trong tình hình hiện nay, học viện cần đặc biệt chú trọng yêu cầu rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống cho học viên, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Công tác nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn là một trong những nhiệm vụ to lớn, có tầm quan trọng đặc biệt đối với học viện.

Trong giai đoạn hiện nay, học viện cần coi trọng tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận, tập trung làm sáng tỏ những vấn đề do thực tiễn đặt ra, kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học cho việc hoạch định các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời đấu tranh phản bác những quan điểm thù địch và luận điệu sai trái; phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trên cơ sở những định hướng chiến lược ấy để triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu cụ thể, các đề án tổng kết thực tiễn thiết thực; kết hợp việc nghiên cứu cơ bản, dài hạn với việc giải quyết những nhiệm vụ cấp bách, trước mắt, phục vụ các hoạt động thực tiễn.

Nội dung nghiên cứu cần tập trung làm sáng tỏ những giá trị, sức sống và ý nghĩa của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; về xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; về tình hình thế giới và đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế...

Tổng Bí thư đề nghị để thực hiện tốt hai nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, cần quan tâm xây dựng toàn diện học viện, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy có trình độ cao về chuyên môn, có vốn sống thực tế, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực sáng tạo; chú trọng phát huy vai trò của các chuyên gia, các nhà giáo, các nhà khoa học đầu đàn có kinh nghiệm, có uy tín trong và ngoài học viện. Đồng thời, học viện cần hết sức coi trọng việc nâng đỡ, khuyến khích các tài năng trẻ, tạo cơ hội và động lực cho cán bộ trẻ phát triển; mở rộng hợp tác quốc tế; tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và nâng cao chất lượng các mặt công tác khác, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng trong nội bộ học viện.

Là trường Đảng cao cấp mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, hơn ai hết, các đồng chí phải hết sức chú trọng và gương mẫu chăm lo công tác xây dựng Đảng, làm cho đảng bộ học viện thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, thể hiện như một hình mẫu để học viên đến học tập ở Học viện tham khảo.

Khẳng định, được học tập, nghiên cứu tại trường Đảng mang tên Bác Hồ là một vinh dự lớn, Tổng Bí thư căn dặn các học viên cần ý thức sâu sắc rằng, vào học viện học tập là để nâng cao kiến thức các mặt, nắm vững nguyên lý và phương pháp khoa học nhằm vận dụng sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, đồng thời để rèn luyện phẩm chất đạo đức, phong cách công tác.

Tổng Bí thư tin tưởng Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có những đóng góp lớn hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.Vũ Duy/VOV

.