Tỉnh ủy Quảng Ngãi: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khóa VIII)

Thứ Sáu, 22:02, 31/05/2013 [GMT+7]
.

(QNĐT)- Sáng 31/5, Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
 
TIN LIÊN QUAN


Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Thích-Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và các đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Thanh Hải- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trương Thị Xuân Hồng- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố trong tỉnh…
 
 
Báo cáo của Tỉnh ủy nêu rõ: Sau khi TƯ ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 03 để thực hiện nghị quyết. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thực hiện nghị quyết…
 
Trong 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống văn hóa-xã hội của tỉnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung của nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh và triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện nghị quyết.

Nhiều phong trào, nhiều cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa do các ngành, các cấp, các địa phương, đoàn thể phát động đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng, góp phần tích cực trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và làm cho văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu và là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh trong thời kỳ hội nhập.
 
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Toản khen thưởng cho các tập thể.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Minh Toản khen thưởng cho các tập thể.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Toản- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND nhấn mạnh: Trong 15 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân tỉnh nhà đã tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 5 khóa VIII đạt nhiều kết quả tích cực.
 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thì thời gian qua, một số cấp ủy, chính quyền nhận thức chưa sâu sắc quan điểm và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong nghị quyết vẫn chưa đồng bộ; công tác đầu tư cho lĩnh vực văn hóa còn hạn chế, đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa còn bất cập; việc xây dựng con người mới với 5 đức tính tốt đẹp chưa được coi trọng đúng mức; lối sống thực dụng, cá nhân, vị kỷ vì lợi ích cá nhân, sự suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; sự suy thoái trong quan hệ thầy trò, bạn bè, sống thiếu lý tưởng, hoài bão trong một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên…
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Qyang Thích tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở một số nơi vẫn còn thiếu chiều sâu nên một số tập tục lạc hậu, mê tín, thói quen xấu chưa được loại bỏ; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang còn hạn chế…

Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian đến, cấp ủy đảng các cấp tiếp tục quán triệt và chỉ đạo thực hiện Nghị quết TƯ 5 khóa VIII gắn với kết luận của Hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành TƯ (khóa IX), Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét ban hành Nghị quyết về phát triển văn hóa Quảng Ngãi từ giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030.

Mặt trận, các hội đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh vận động hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia xây dựng và phát triển nền văn hóa ở địa phương, nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, không chạy theo thành tích; vận động nhân dân tham gia trực tiếp bảo tồn, phát huy các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về các quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc…

Hội nghị cũng đã nghe tham luận của 8 tập thể và cá nhân về việc triển khai thực hiện nghị quyết. Nhân dịp này, 28 tập thể và 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nghị quyết đã được biểu dương, khen thưởng.

Tin, ảnh: M.Toàn

 

 

.