Bổ nhiệm nhân sự 2 Viện Hàn lâm khoa học

Thứ Năm, 21:13, 07/03/2013 [GMT+7]
.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định về nhân sự Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

Cụ thể, đối với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tại văn bản 388/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định ông Châu Văn Minh, Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nay giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại Quyết định 387/QĐ-TTg, ông Nguyễn Đình Công, Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nay giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Tại Quyết định 385/QĐ-TTg, ông Dương Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam nay giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Đối với Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, tại Quyết định 386/QĐ-TTg, ông Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam nay giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định 384/QĐ-TTg, ông Võ Khánh Vinh, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam nay giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tại Quyết định 383/QĐ-TTg, ông Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam nay giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (trước là Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ bản về khoa học tự nhiên và phát triển công nghệ; cung cấp luận cứ khoa học cho công tác quản lý khoa học, công nghệ và xây dựng chính sách, chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ có trình độ cao theo quy định của pháp luật.

Còn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (trước là Viện Khoa học xã hội Việt Nam) là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng nghiên cứu những vấn đề cơ bản về khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho Đảng và Nhà nước trong việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nhanh và bền vững của đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện tư vấn về chính sách phát triển; đào tạo sau đại học về khoa học xã hội; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của cả nước.

 


Theo chinhphu.vn

.