,
Cập nhật lúc 15:17, Thursday, 30/04/2009

Đại Hội XII - Mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thành công tốt đẹp

          Với chủ đề: “Nâng cao vai trò của Mặt trận TQVN, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và truyền thống quê hương anh hùng, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước” – Đại hội XII – Mặt trận TQVN tỉnh là một sự kiện chính trị trọng đại trong hệ thống chính trị và trong đời sống của đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Sau 2 ngày làm việc, Đại hội XII – Mặt trận TQVN tỉnh đã thành công và kết thúc tốt đẹp.

 

           

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch Mặt trận TQVN tỉnh khoá XII bế mạc đại hội
Trong ngày làm việc thứ hai, Đại hội tiếp tục thực hiện và hoàn tất toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đó là thông qua báo cáo chính trị và các tham luận của đơn vị, địa phương; nghe phát biểu chỉ đạo của đại diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Ngãi và của Ban Thường trực UB Trung ương Mặt trận TQVN; thông báo kết quả hiệp thương bầu chức danh chủ tịch, các phó chủ tịch, uỷ viên thường trực và UB Mặt trận TQVN tỉnh khoá XII ra mắt, nhận nhiệm vụ; thông qua Nghị quyết Đại hội...

 

            Báo cáo Chính trị do Phó Chủ tịch Thường trực UB Mặt trận TQVN tỉnh khoá XI Hoàng Lưu trình bày tại Đại hội đề cập hai nội dung lớn: Tổng kết tình hình khối đại đoàn kết các dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động nhiệm kỳ qua; phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của Mặt trận TQVN tỉnh nhiệm kỳ 2009-2014.

 

            Về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm kỳ  2004-2009, báo cáo nêu rõ: Trong 5 năm qua, khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh không ngừng mở rộng, tập hợp đông đảo các lực lượng, thành phần xã hội, các dân tộc, tôn giáo, tạo sự đồng thuận, chung sức, chung lòng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng ở địa phương.

 

            Về chương trình hành động, Báo cáo Chính trị tổng kết  5 công tác trọng tâm mà UB Mặt trận TQVN khoá XI đã thực hiện. Đó là: Củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển của địa phương; vận động nhân dân tham gia cácphong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng và trật tự an tòan xã hội; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên, tổ chức nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân và người Việt Nam định cư ở nước ngoài; củng cố về tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động của  Mặt trận TQVN các cấp và các Ban công tác Mặt trận của tỉnh.

 

            Báo cáo Chính trị của Đại hội XII – Mặt trận TQVN tỉnh đã xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2009-2014 là: Tiếp tục mở rộng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao vai trò Mặt trận TQVN trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; đa dạng hoá các hình thức tập hợp nhân dân, tranh thủ thời cơ, phát huy nội lực, hướng mạnh hơn nữa các hoạt động của Mặt trận về cơ sở, cộng đồng dân cư; triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội để xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; tăng cường công tác đối ngoại nhân dân; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp; động viên các nguồn lực góp phần cùng Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, bảo đảm ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; vươn lên thành tỉnh phát triển, thực hiện mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh...

 

            Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cao Khoa đã đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực to lớn của Mặt trận TQVN các cấp và các tổ chức thành viên, các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, đội ngũ trí thức, lực lượng vũ trang trong tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; khẳng định những thành quả đó đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cũng đã chỉ ra những hạn chế trong công tác Mặt trận cần khắc phục và nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm mà UB Mặt trận TQVN tỉnh khoá XII cần lưu ý, cụ thể hoá, tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian đến (nội dung phát biểu chỉ đạo Đại hội của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cao Khoa, Báo Quảng Ngãi trích đăng trong số báo này).

 

            Tại Đại hội, ông Lê Minh Hiền – Uỷ viên Thường trực UB Trung ương Mặt trận TQVN đã phát biểu ghi nhận những kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức thành viên trong tỉnh đã tăng cường phối hợp và thống nhất hành động, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hoá các hình thức vận động tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước và nâng cao chất lượng các cuộc vận động, góp phần thực hiện thăng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Đồng thời, Mặt trận TQVN các cấp trong tỉnh đã tăng cường vận động đồng bào các dân tộc phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Ông Lê Minh Hiền đã chỉ rõ  một số nội dung công tác và nhiệm vụ cần được UB Mặt trận TQVN tỉnh Quảng Ngãi khoá XII tiếp tục bổ sung vào Báo cáo Chính trị và triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ đến. Thay mặt Ban Thường trực, ông Lê Minh Hiền đã tặng Đại hội XII – Mặt trận TQVN tỉnh bức trướng của UB Trung ương Mặt trận TQVN. Bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết – Dân chủ – Đổi mới / Xây dựng dựng tỉnh Quảng Ngãi giàu mạnh, văn minh”.

 

            Đại hội đã hiệp thương cử 81 vị vào UB Mặt trận TQVN tỉnh khoá XII. Trong phiên họp đầu tiên, UB Mặt trận TQVN tỉnh khoá XII đã bầu 9 vị vào Uỷ viên Ban Thường trực UB mặt trận TQVN tỉnh; bầu Ông Nguyễn Minh Tuấn (Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh) làm Chủ tịch; bầu các ông, bà: Hoàng Lưu (Phó Chủ tịch Thường trực UB Mặt trận TQVN tỉnh khoá XI), Phạm Thanh Nghìn (Phó ban Dân tộc tỉnh), Đặng Thị Lệ Thu (Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UB Mặt trận TQVN huyện Tư Nghĩa) làm Phó Chủ tịch UB Mặt trận TQVN tỉnh.     

 

                                                                                      THANH TOÀN (lược ghi)

http://baoquangngai.com.vn/channel/2022/2009/04/1708321/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC
,
Tháng 4, sẽ không cắt giảm điện
Sẽ không cắt giảm điện vào tháng 4/2011, cho dù đang là cao điểm mùa khô. Đó chính là khẳng định của Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công thương). Kết quả này có được sau hàng loạt các biện pháp trong công tác điều hành sản xuất, giảm mức tổn thất điện năng và nâng cao ý thức tiết kiệm tới các hộ sử dụng.
Xúc tiến Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi
(QNĐT)- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục Dự án Phát triển xây dựng đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Dự án dự kiến sẽ khởi công vào cuối quý IV/2011 và hoàn thành trong năm 2016.
,
,
,