Triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số

06:06, 29/06/2022
.
(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 19-CT/TU ngày 18/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số.
 
[links()]
 
Theo đó, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị 02 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 19 của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bám sát phương châm: Nhận thức đóng vai trò quyết định; lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm; nền tảng số là đột phá; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin là then chốt; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của toàn dân là yếu tố bảo đảm sự thành công trong chuyển đổi số; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số ở mỗi cấp, mỗi ngành; lấy kết quả chuyển đổi số làm một trong các tiêu chí để đánh giá người đứng đầu.
 
Đoàn viên, thanh niên tham gia lớp tập huấn kiến thức về chuyển đổi số do Sở TT&TT phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức.                       Ảnh: PV
Đoàn viên, thanh niên tham gia lớp tập huấn kiến thức về chuyển đổi số do Sở TT&TT phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức. Ảnh: PV
Sở TT&TT triển khai hoặc thí điểm triển khai nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp cấp tỉnh theo lộ trình, kế hoạch của Bộ TT&TT. Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và công khai danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, danh mục các dịch vụ chia sẻ dữ liệu và quy định cụ thể việc thu thập, chia sẻ dữ liệu này. Tập trung chuyển đổi IPv6 cho Cổng dịch vụ công - Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.
 
Cùng với đó, kết nối, đồng bộ dữ liệu giám sát đo lường mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh với Hệ thống đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của Cổng Dịch vụ công quốc gia, bảo đảm tận dụng, không thu thập lại các thông tin đã có.
 
Điều phối, giải quyết kịp thời các vướng mắc liên quan đến kết nối, chia sẻ dữ liệu trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong nước sản xuất thông qua Chương trình sản phẩm và dịch vụ công nghệ thông tin thương hiệu Việt.
 
Ngoài ra, giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính thuộc quyền giải quyết trên địa bàn tỉnh, niêm yết công khai, kịp thời đăng tải trên Cổng dịch vụ công tỉnh và tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định bổ sung số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phù hợp với điều kiện thực tế. Tiếp tục triển khai Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.
 
Công an tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kết nối, chia sẻ giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. Sở Nội vụ tham mưu triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, gắn kết chặt chẽ với phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; chủ trì, phối hợp Sở TT&TT tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh về chuyển đổi số.
 
Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT đánh giá sơ kết tình hình triển khai Đô thị thông minh theo yêu cầu của Chính phủ.
 
PV
 
 

.