Góp phần phát hiện, nhân rộng các mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân

08:10, 27/10/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giai đoạn 2022 - 2027 trong toàn Đảng bộ tỉnh. Để hiểu rõ hơn về mục đích, yêu cầu và nội dung thực hiện phong trào thi đua, phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân xoay quanh nội dung này.
 
* * *
PV: Xin đồng chí cho biết mục đích, yêu cầu của kế hoạch phát động phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giai đoạn 2022 - 2027 trong toàn Đảng bộ tỉnh?
 
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân: Mục đích của kế hoạch phát động thi đua lần này là nhằm nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ tỉnh để phát huy ngày càng nhiều mô hình tốt, cách làm hay, sáng tạo của tập thể và cá nhân “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, góp phần đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
 
Phong trào thi đua tổ chức triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh, tác động đến từng đảng viên, nội dung bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả; thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo khí thế thi đua sôi nổi, có tính linh hoạt, phù hợp với tình hình của các cấp ủy, của từng tổ chức đảng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đảng viên. 
 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân thường về cơ sở dự buổi sinh hoạt của chi bộ cũng như gặp gỡ, trao đổi với đại diện bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân nhiều lần về cơ sở tham dự sinh hoạt của chi bộ cũng như gặp gỡ, trao đổi với bí thư chi bộ, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

* * *

PV: Vậy kế hoạch phát động thi đua gồm những nội dung nào, thưa đồng chí?
 
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân: Có 4 nội dung được đưa vào phát động phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”, giai đoạn 2022 - 2027 trong toàn Đảng bộ tỉnh. 
 
Thứ nhất là, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Đó là, việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, cơ quan, đơn vị phải đạt và vượt. Kết quả rõ rệt trong lãnh đạo, chỉ đạo việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
 
Tuyên dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm theo lời Bác
Kết quả lãnh đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh (nếu có) ở cơ sở, không để vụ việc tồn đọng, phức tạp đông người và vượt cấp. Kết nạp đảng viên đạt số lượng, chất lượng và vượt chỉ tiêu được giao.
 
Thứ hai là, chất lượng sinh hoạt tốt. Thực hiện đầy đủ các nội dung Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Cụ thể là, duy trì nền nếp sinh hoạt chất lượng các kỳ họp, nhất là các kỳ sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hằng quý. Có tiêu chí, khung đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ cho các loại hình chi bộ.
 
Thứ ba là, đoàn kết, kỷ luật tốt. Cụ thể là, thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; quản lý tốt đảng viên, không có đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức phục vụ nhân dân.
 
Lãnh đạo việc xây dựng MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, xem xét, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; phát huy sức mạnh tổng hợp, khối đại đoàn kết toàn dân. 
 
Thứ tư là, cán bộ, đảng viên tốt, rèn luyện theo tiêu chí 4 tốt. Cụ thể là, nêu gương tốt về đạo đức, lối sống, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nêu gương tốt về nói đi đôi với làm, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nêu gương tốt về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, gắn bó với Nhân dân, thương yêu đồng chí, sống có nghĩa, có tình; làm tốt công tác phát triển đảng viên. 
 
* * *
PV: Thưa đồng chí, việc triển khai phong trào thi đua, khen thưởng và công nhận "chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” sẽ thực hiện như thế nào?
 
Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân: Đối với cấp tỉnh, dự kiến tổ chức Lễ phát động vào ngày 7/11/2022. Tại lễ phát động sẽ tổ chức đăng ký giao ước thi đua của đại diện 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy. Đối với cấp huyện, tổ chức triển khai kế hoạch và đăng ký thi đua trước ngày 15/11/2022. Đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở đăng ký thi đua trước ngày 25/11/2022.
 
Phân giao nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện. Theo đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy có trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn các đảng bộ trực thuộc tổ chức thực hiện phong trào; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan truyền thông mở chuyên mục đẩy mạnh việc tuyên truyền…
 
Các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt"; lựa chọn ít nhất 10% đối với đảng bộ cơ sở, ít nhất 15% đối với chi bộ để chỉ đạo làm điểm; rút kinh nghiệm và nhân rộng điển hình tốt.
 
Phong trào thi đua được tổ chức trong 5 năm, từ ngày 7/11/2022 đến ngày 7/11/2027. Ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức sơ kết phong trào trong năm 2025 và tổng kết toàn tỉnh trong năm 2027.
 
Việc xét công nhận "chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt" thuộc thẩm quyền của Ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và thời điểm xét công nhận đồng thời với thời gian đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng và đảng viên hằng năm. Kết quả công nhận "chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt" là cơ sở quan trọng xếp loại chi bộ, đảng bộ.
 
Về khen thưởng, Ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương xét, tặng Giấy khen cho chi bộ, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc phong trào thi đua xây dựng "chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt” tại Hội nghị sơ kết, tổng kết; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho chi bộ, đảng bộ cơ sở có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua.
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 
Nội dung: PV - M.TUYỀN- N.BÍCH
Trình bày: L.HOANH
 
Xuất bản lúc: 08:10, 27/10/2022