Tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2022

06:01, 11/01/2022
.
(Baoquangngai.vn)- Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, đặc biệt là nhiệm vụ thu NSNN... Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao Bằng khen UBND tỉnh cho các Doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2021
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh trao Bằng khen UBND tỉnh cho các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2021.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế từng đơn vị, địa phương và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2022; đồng thời tập trung thực hiện hiện một số biện pháp về quản lý thu ngân sách nhà nước chủ yếu sau:
 
1. Cục Thuế tỉnh
 
Trên cơ sở nhiệm vụ thu ngân sách năm 2022 được UBND tỉnh giao, thực hiện giao dự toán thu ngân sách cho các đơn vị thu trong ngành; thường xuyên theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, phân tích, dự báo tình hình, những tác động ảnh hưởng đến thu ngân sách trên địa bàn; qua đó xác định nguồn thu còn tiềm năng, lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các giải pháp điều hành thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2022 ở mức cao nhất.
 
Tăng cường công tác quản lý, khai thác tốt các nguồn thu; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 12/11/2021; tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp tăng thu đối với một số lĩnh vực còn dư địa lớn, chống thất thu ngân sách đối với một số lĩnh vực có rủi ro về thuế như: Khai thác tài nguyên khoáng sản, kinh doanh bất động sản, hoạt động kinh doanh vận tải, thương mại điện tử, các khoản thuế phát sinh vãng lai đối với các công trình, dự dán đầu tư…; thường xuyên rà soát, đôn đốc thu kịp thời các khoản truy thu sau thanh tra, kiểm toán… vào NSNN.
 
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp tại trụ sở cơ quan Thuế để tạo thuận lợi cho người nộp thuế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh xây dựng và triển khai hiệu quả phương án xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, nhất là nợ tiền sử dụng đất; công khai thông tin các đơn vị, cá nhân nợ thuế, chây ỳ nộp thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời kiên quyết chuyển sang cơ quan Công an một số doanh nghiệp điển hình để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế; thường xuyên tổ chức các hội nghị, đối thoại, tập huấn chính sách thuế mới nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu lực quản lý thuế; tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 theo quy định của Quốc hội, Chính phủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin và giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế, khuyến khích các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng hóa đơn, chứng từ điện tử theo quy định trước ngày 01/7/2022.
 
Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương theo dõi sát việc thực hiện Kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện dự án  và thời gian thu tiền sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt; dự kiến sát thực tế số thu tiền sử dụng đất theo từng tháng, quý trong năm của từng dự án; kịp thời thông báo cho tổ chức, cá nhân về số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp và triển khai đồng bộ các giải pháp để đôn đốc thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất vào NSNN.
 
2. Cục Hải Quan
 
Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp thu NSNN, thu hồi nợ, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu năm 2022 do HĐND tỉnh giao; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan. Thúc đẩy Cơ chế một cửa Quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN đối với hàng hóa xuất khẩu nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất và thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.Triển khai hiệu quả các đề án trọng tâm của ngành theo phương thức quản lý mới như đề án quản lý, giám sát hải quan tại cảng biển (VASSCM); triển khai mở rộng chương trình phối hợp thu 24/7,... duy trì và phát huy vai trò Tổ giải quyết vướng mắc, Tổ tư vấn Hải quan - doanh nghiệp.
 
Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; thực hiện hỗ trợ, giải quyết vướng mắc về thủ tục hải quan cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh.
 
Tăng cường thu thập thông tin, xác định dấu hiệu rủi ro để có biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm tra sau thông quan, thanh tra chuyên ngành; phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa không đúng quy định, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và ma túy…  
 
3. Các sở, ban, ngành:
 
Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động của dịch Covid-19 sớm phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế, Hải quan trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ thu ngân sách liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; trong đó, tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
 
a) Sở Tài chính: Kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các quy định về việc thu các khoản phí, lệ phí, các quy định về giá đất cụ thể, hệ số điều chỉnh giá đất, giá tính thuế tài nguyên,…theo đúng quy định,làm cơ sở để cơ quan Thuế tổ chức thụ ngân sách nhà nước theo quy định. Khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan để tổ chức thực hiện phương án sắp xếp và bán đấu giá các cơ sở nhà, đất công sản dôi dư trên địa bàn tỉnh để kịp thời thu ngân sách nhà nước. Thường xuyên rà soát, đôn đốc các đơn vị thực hiện các khoản phải thu, nộp theo kết quả kiểm toán, thanh tra. Kịp thời xác định tiền bảo vệ, phát triển đất lúa khi chuyển đổi đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp.
 
b) Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công an tỉnh và các địa phương có liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tế đối với các mỏ đá, đất đồi, cát, sỏi lòng sông đã được cấp phép, kịp thời ngăn chặn và phát hiện hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định, nhất là các điểm khai thác tự phát trong thời gian qua...
 
Tập trung giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo tăng thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; chủ động rà soát thời hạn thực hiện các hợp đồng  thuê đất, kịp thời làm các thủ tục chấm dứt, kéo dài hoặc ký kết hợp đồng cho thuê mới theo quy định; chuyển thông tin các trường hợp người sử dụng đất được tiếp tục cho thuê đất, gia hạn thời gian thuê đất, hết thời hạn ổn định đơn giá thuê đất cho cơ quan Thuế thông báo đơn giá thuê đất và quản lý thu tiền thuê đất theo đúng quy định; phối hợp với Cục Thuế tỉnh đề xuất các biện pháp thu hồi nợ tiền thuê mặt đất, thuê mặt nước, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước,…; kịp thời kiến nghị UBND tỉnh xem xét, thu hồi đất đối với các dự án mà chủ đầu tư cố tình không chấp hành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai, hoặc cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng không đúng mục đích,...
 
c) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tăng cường đôn đốc công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng trên địa bàn theo kế hoạch được giao; phối hợp với các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư, thu hút các dự án đầu tư có chất lượng theo danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư vào tỉnh giai đoạn 2021-2025. Khẩn trương tham mưu tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án đầu tư đã được cấp phép đầu tư. Tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ so với quy định, thường xuyên phối hợp và cung cấp thông tin, tình trạng hoạt động của doanh nghiệp cho cơ quan Thuế để thực hiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước theo quy định. Tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động trở lại sau thời gian dừng hoạt động vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thực hiện hiệu quả kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2022-2025.
 
Nghiên cứu, triển khai các biện pháp để doanh nghiệp thành lập pháp nhân, kê khai và thực hiện các nghĩa vụ thuế về tài chính có liên quan tại tỉnh khi triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tiếp tục vận động một số doanh nghiệp ngoài tỉnh nhưng thường xuyên hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh và phát sinh doanh thu lớn thành lập doanh nghiệp hoặc mở chi nhánh hạch toán độc lập tại Quảng Ngãi để tăng nguồn thu NSNN.
 
d) Sở Giao thông vận tải: Cung cấp kịp thời cho cơ quan Thuế thông tin liên quan đến việc cấp giấy phép, phù hiệu hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô; phối hợp trong việc kiểm tra xác định thông tin các phương tiện ô tô vận tải thực tế có hoạt động kinh doanh hoặc không hoạt động kinh doanh, quản lý chặt chẽ, hiệu quả, chống thất thu thuế trong kinh doanh vận tải; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 16/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phối hợp trong công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
đ) Công an tỉnh: Cung cấp dữ liệu về xe ô tô kinh doanh vận tải đăng ký đến ngày 31/12/2021 theo Thông tư số 58/2020TT-BCA ngày 16/6/2020 của Bộ Công an cho Cục Thuế tỉnh để quản lý thuế; kết nối, tiếp nhận thông tin với cơ quan quản lý Thuế về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật; tạm dừng làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với chủ phương tiện vận tải bằng ô tô còn nợ thuế; xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi kinh doanh mua, bán hoá đơn bất hợp pháp, sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để hợp thức hoá chi phí đầu vào trốn thuế, chiếm đoạt tiền hoàn thuế; xử lý các doanh nghiệp chây ỳ nộp thuế, chống đối việc cưỡng chế thu nợ thuế.
 
Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các ban, ngành của địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển khoáng sản không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp pháp.
 
e) Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi: Đẩy mạnh việc triển khai nhiều phương thức xúc tiến đầu tư nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế, kêu gọi nhà đầu tư đến tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư tại tỉnh; đặc biệt là các ngành công nghiệp hỗ trợ cho ngành lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí, sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống, chế biến gỗ, điện – điện tử; các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào Khu Công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ VSIP và các nhà đầu tư có tiềm lực, thương hiệu mạnh để đầu tư các dự án then chốt vào lĩnh vực mũi nhọn, như: Du lịch, thương mại, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, chế biến thủy sản… đặc biệt ưu tiên những dự án FDI có công nghệ cao, công nghệ mới, có giá trị gia tăng cao, tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu... nhằm tăng nguồn thu bền vững cho ngân sách tỉnh.
 
f) Kho bạc Nhà nước tỉnh: Chỉ đạo các Kho bạc Nhà nước trực thuộc thực hiện khấu trừ đầy đủ, kịp thời số thuế GTGT để nộp ngân sách Nhà nước khi chủ đầu tư làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định; tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế trong việc thu hồi nợ đọng thuế; phối hợp với cơ quan Thuế trong công tác thu nộp thuế, thu nợ thuế; thực hiện các lệnh thu ngân sách nhà nước do cơ quan Thuế phát hành và cung cấp kịp thời thông tin về người nộp thuế theo đề nghị của cơ quan Thuế theo quy định của pháp luật.
 
g) Ngân hàng Nhà nước- Chi nhánh Quảng Ngãi: Chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện việc kết nối, cung cấp thông tin với cơ quan quản lý Thuế liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của tổ chức, cá nhân và phối hợp với cơ quan quản lý thuế, thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật Quản lý thuế;  thực hiện khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam theo đúng quy định; phối hợp với cơ quan thuế đẩy mạnh việc nộp thuế điện tử cho người nộp thuế trên địa bàn tỉnh,..
 
h) Cục Quản lý thị trường: Chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm về vận chuyển, kinh doanh hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng hoá nhập lậu, hàng vận chuyển trên đường không có hoá đơn, chứng từ kèm theo; cung cấp thông tin các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử trên địa bàn và phối hợp kịp thời với cơ quan Thuế để xử lý các trường hợp sai phạm để truy thu thuế, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.
 
i) Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và các Cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phối hợp với Cơ quan Thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đưa tin, phổ biến chính sách, pháp luật về thuế, nhất là các chính sách thuế mới sửa đổi, bổ sung; công bố danh sách các tổ chức, cá nhân nợ đọng thuế do Cơ quan Thuế cung cấp theo quy định của Luật Quản lý thuế, đồng thời biểu dương các tổ chức, cá nhân điển hình thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.
 
4. UBND các huyện, thị xã, thành phố
 
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với Cơ quan Thuế tổ chức thực hiện tốt việc thu NSNN trên địa bàn; phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách đã đề ra; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh và thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo thu tại các địa bàn trọng điểm, các doanh nghiệp có doanh thu, số thuế nộp lớn, các lĩnh vực chưa khai thác hết nguồn thu; chỉ đạo các đơn vị, cơ quan có liên quan tăng cường phối hợp với cơ quan Thuế triển khai các biện pháp chống thất thu thuế trên những lĩnh vực còn đang thất thu nhất là cần tập trung vào quản lý cá nhân kinh doanh; thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế nhằm phục hồi tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, góp phần tạo nguồn thu bền vững cho NSNN.
 
Khẩn trương lập, quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị mới; lập Kế hoạch chi tiết về tiến độ và thực hiện nghiêm công tác đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất trên địa bàn; đối với các dự án đầu tư hạ tầng khu dân cư mới phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng được duyệt; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đô thị, khu dân cư mới tạo quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất.
 
Thường xuyên tổ chức đối thoại, đối chiếu, rà soát nợ đọng với người nộp thuế để công khai minh bạch nợ đọng thuế, nhất là nợ của cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán, phấn đấu tỷ lệ nợ đọng thuế đạt dưới 5% tổng thu thuế, phí; tiếp tục duy trì, tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo thu nợ và chống thất thu NSNN để tháo gỡ, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của Cơ quan Thuế, người nộp thuế; bám sát Đề án tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025 của UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 để chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.
 
5. Đối với công tác thu tiền thuê đất, tiền sử dụng đất
 
Yêu cầu các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp, Cục Thuế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, Trunug tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện dự án và thời gian thu tiền sử dụng đất năm 2022 được UBND tỉnh phê duyệt.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh theo dõi, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Kế hoạch chi tiết về tiến độ thực hiện dự án và thời gian thu tiền sử dụng đất năm 2022; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc gây ảnh hưởng đến tiến độ thu tiền sử dụng đất, kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định./.
 
Khoa Thành 
(tổng hợp)
 

.