Phân công nhân sự phụ trách, điều hành Ban Cán sự Đảng và UBND thành phố Hà Nội
09:59 | 13/08/2020
Ngày 12/8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ra Thông báo số 2804-TB/TU "Về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Ban Cán sự đảng UBND thành phố và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội".
.
.