Cập nhật lúc: 14:32, 02/09/2013 [GMT+7]
.

Lập hóa đơn như thế nào là đúng quy định

Công ty cổ phần Điện Mộ Đức hỏi:

a) Nhà cung cấp xuất hóa đơn tự in cho người mua ghi không đầy đủ địa chỉ của người mua do phần mềm tự in hóa đơn cài đặt không đủ ký tự thì xử lý như thế nào?

b) Khi lập hóa đơn người bán hàng phải ký trên hóa đơn như thế nào là đúng quy định.

c) Đề nghị hướng dẫn chuyển TSCĐ có giá trị nhỏ hơn 30 triệu đồng nay không đáp ứng điều kiện là TSCĐ để phân bổ dẫn vào chi phí kinh doanh.

Trả lời:
             
a) -Tại khoản 14 Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định:    
 “14. Cơ sở kinh doanh không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp: Hoá đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu như tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua nên không xác định được người mua (trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 11 Điều này)”;

-Tại khoản 3b Điều 6 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định trách nhiệm của của tổ chức cung ứng phần mềm tự in hoá đơn:      

 - “ Đảm bảo phần mềm tự in hoá đơn cung cấp cho một đơn vị tuân thủ đúng những quy đinh về tự in hoá đơn”;

 -Tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn:

“b) Tiêu thức “Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán”, “tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua”: ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp người lập hóa đơn ghi không đầy đủ tên, địa chỉ của người mua thì hai bên biên bản xác định nội dung ghi sai, bên mua trả lại hóa đơn lập sai cho người bán để hủy bỏ cùng với liên lưu và lập lại hóa đơn mới đúng, đầy đủ nội nghiệp vụ kinh tế phát sinh đồng thời ghi lập thay hóa đơn số, ngày... tháng… năm… giao cho bên mua kê khai, khấu trừ thuế theo quy định.

 Trường hợp phần mềm tự in hóa đơn không đủ ký tự để ghi, thì bên bán yêu cầu tổ chức cung ứng phần mềm tự in hóa đơn đến chỉnh lý phần mềm để tuân thủ đúng những nội dung quy đinh về phát hành hoá đơn.

 b) -Tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hoá đơn:

“d) Tiêu thức “người bán hàng (ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)”
Trường hợp thủ trưởng đơn vị không ký vào tiêu thức người bán hàng thì phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn”.

 -Tại khoản 1 Điều 20 Luật Kế toán quy định Ký trên chứng từ kế toán
1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng bút mực. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất.

Căn cứ các quy định nêu trên thì người bán hàng khi lập hóa đơn và ký, ghi rõ họ tên trên từng tờ hóa đơn bằng bút mực, không sử dụng bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn.
       
c)Tại khoản 11 Điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 4 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định quy định:

“11. Đối với các tài sản cố định doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 của Thông tư này thì giá trị còn lại của các tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này”.

 Căn cứ quy định trên thì Công ty tự kiểm tra và xác định những tài sản nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 45/2013/TT-BTC để chuyển giá trị còn lại vòa tài khoản công cục, dụng cụ và phân bổ dần vào chi phí SXKD theo quy định nêu trên./.
 

.