Không thể phủ nhận bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam
22:13 | 04/01/2018
Quy định 102-QĐ/TW (Quy định 102) được Bộ Chính trị ban hành ngày 7-12-2017. Đây là quy định cụ thể hóa nhiều văn kiện về xây dựng Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) nhằm giữ vững bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản Việt Nam. Xem tiếp
.
.
.