Thông báo mời chào hàng

15:40, 07/05/2020 [GMT+7]
.
*Thông tin chung bên mời thầu
 
Công  ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam – Chi nhánh miền Trung
 
Địa chỉ: KCN phía Đông Dung Quất, Bình Thuận, Bình Sơn, Quảng Ngãi
 
Điện thoại/fax/email: 0255.3618.72.
 
Mã số thuế: 0305097236-009.
 
Nội dung thông báo mời chào hàng cạnh tranh
 
- Tên bên mời thầu: Công  ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam – Chi nhánh miền Trung
 
- Tên gói thầu: Mua 02 xe con phục vụ công tác kinh doanh, thị trường cho chi nhánh Miền Trung.
 
- Giá gói thầu: 1.997.000.000 đồng (Bằng chữ: một tỷ chín trăm chín mươi bảy triệu đồng).
 
- Nội dung chính của gói thầu: 
 
- Mua 02 xe con:
 
- Xe Toyota Inova 2.0G đời 2020 loại 7 chỗ.
 
- Xe Toyota forrtuner 2,7V AT, 4*2 đời 2020 loại 7 chỗ.
 
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
 
- Nguồn vốn: vốn chủ sở hữu.
 
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh
 
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 
- Thời gian phát hành HSYC: từ 08:00, ngày 13 tháng 05 năm 2020
 
- Địa điểm phát hành HSYC/nhận hồ sơ đề xuất: Công ty Cổ phần kinh doanh khí miền Nam – Chi nhánh miền Trung, 103 An Dương Vương, TP. Quảng Ngãi.
 
- Giá bán 01 bộ HSYC: 1.000.000 đồng (một triệu đồng)
 
- Bảo đảm dự thầu: 20.000.000 (bằng chữ: hai mươi triệu đồng).
 
- Hạn cuối nhận HSĐX: 13:00 ngày 20 tháng 5 năm 2020
 
- Thời điểm đóng thầu 13:15, ngày 20 tháng 05 năm 2020
 
- Thời điểm mở thầu 13:30, ngày 20 tháng 05 năm 2020 
 
 
 
.