Cập nhật lúc: 16:38, 25/06/2018 [GMT+7]
.

Thông báo mời thầu


Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông báo mời thầu

Địa chỉ: 146 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255-3823881         Fax: 0255-3822818


1. Tên gói thầu: Sửa chữa nhà làm việc tạm Tỉnh ủy Quảng Ngãi

- Loại gói thầu: Xây lắp   
    
- Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp + điện nước

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 30 ngày;

2. Tên dự án: Sửa chữa nhà làm việc tạm (phần xây lắp + điện nước).

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSYC: từ 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2018 đến trước 8 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 7 năm 2018 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSYC: Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi, 146 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

8. Giá bán 01 bộ HSMT:  1.000.000 đồng (Hai triệu đồng)

9. Bảo đảm dự thầu: 11.895.000 đồng (Mười một triệu tám trăm chín mươi lăm ngàn đồng). Hình thức bảo đảm bằng thư bảo lãnh của Ngân hàng. Không sử dụng tiền mặt.

10. Thời điểm đóng thầu 8 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 7 năm 2018

11. Thời điểm mở thầu 8 giờ 45 phút, ngày 04 tháng 7 năm 2018
 

Văn phòng Tỉnh uỷ Quảng Ngãi    
 

.