Cập nhật lúc: 09:34, 29/09/2017 [GMT+7]
.

Thông báo thông tin về khảo sát tài liệu quý, hiếm


Để có biện pháp giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ bảo quản an toàn, phát huy giá trị của tài liệu lưu trữ quý, hiếm theo Đề án “Sưu tầm tài liệu lưu trữ quý, hiếm của Việt Nam và về Việt Nam” của Chính phủ ngày 31.5.2012. Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ trên địa bàn tỉnh cung cấp thông tin liên quan đến những tài liệu lưu trữ có giá trị đặc biệt, quý, hiếm về nội dung, hình thức, vật mang tin và thời gian của tài liệu.

1. Về nội dung tài liệu

- Tài liệu trực tiếp hoặc gián tiếp về chủ quyền, lãnh thổ của Việt Nam;

- Tài liệu về hoạt động của bộ máy nhà nước qua các thời kỳ lịch sử Việt Nam; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, ngoại giao... tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam mà tài liệu trong các Trung tâm Lưu trữ quốc gia không có hoặc có không đầy đủ;

- Tài liệu về nguồn gốc, quá trình phát triển phản ánh sinh động và chân thực cuộc sống vật chất, tinh thần, phong tục, tập quán của người Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử;

- Tài liệu về các cá nhân, gia đình, dòng họ có nhiều dấu ấn trong lịch sử Việt Nam.

2. Về hình thức tài liệu

- Độc đáo về vật mang tin (lá, gỗ, vải, da, giấy dó...);

- Độc đáo về ngôn ngữ thể hiện, hình thức trình bày, kỹ thuật chế tác (hình vẽ, hoa văn, ký hiệu, chữ viết, hình ảnh, âm thanh...);

- Bản chính, bản thảo viết tay hoặc có bút tích của các cá nhân tiêu biểu.

Trên cơ sở thông tin của các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ cung cấp, Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi sẽ tổng hợp, tham mưu, phối hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra những biện pháp thích hợp nhằm hỗ trợ bảo quản tài liệu lưu trữ đặc biệt, quý, hiếm hiện do các cơ quan, tổ chức, cá nhân, gia đình, dòng họ lưu giữ.


Mọi thông tin xin liên hệ, cung cấp về:
Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi
(qua Chi cục Văn thư- Lưu trữ)
Số điện thoại: 0255.8501081 hoặc 0988.813448 - gặp bà Ngô Thị Kim Mỹ.

 

.