Cập nhật lúc: 16:52, 22/04/2016 [GMT+7]
.

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu


Gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây dựng
Công trình: Nhà làm việc Tỉnh ủy Quảng Ngãi
Hạng mục: Nhà làm việc các ban đảng+phòng ở mục tiêu+gara ôtô

- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

- Căn cứ Quyết định số 53-QĐ/VPTU, ngày 14/4/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây dựng; Hạng mục: Nhà làm việc các ban đảng, phòng ở mục tiêu, gara ô tô; công trình: Nhà làm việc Tỉnh ủy Quảng Ngãi;

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi thông báo đến các nhà thầu tham gia đấu thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 6: Toàn bộ phần xây dựng như sau:

1. Đơn vị trúng thầu: Công ty Cổ phần xây dựng đô thị và khu công nghiệp.
- Giá đề nghị trúng thầu: 7.631.291.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm ba mươi mốt triệu hai trăm chín mươi mốt ngàn đồng).
- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 270 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

2. Các đơn vị không trúng thầu
2.1. Công ty TNHH tư vấn đầu tư và xây dựng Công trình Việt:
- Kinh nghiệm: Không đạt
    02 hợp đồng tương tự < 8 tỷ đồng
- Năng lực tài chính: Không đạt
    Doanh thu bình quân trong 3 năm gần nhất là 7,098 tỉ < 11 tỷ đồng
  Không chứng minh được có tài sản thanh khoản cao để thực hiện gói thầu với giá trị là 2,19 tỷ đồng.
- Năng lực kỹ thuật: Không đạt
+ Chỉ huy trưởng công trình không có xác nhận của chủ đầu tư về kinh nghiệm.
+ Không có bảng kê chi tiết công nhân lành nghề của nhà thầu, không có xác nhận bảo hiểm xã hội của cán bộ kỹ thuật và công nhân.
- Thiết bị thi công chủ yếu: không có bản kê khai theo mẫu số 18-chương IV

2.2. Công ty TNHH xây lắp Trung Tín:
- Kinh nghiệm: Không đạt.
    Có 01 hợp đồng tương tự < 8 tỷ đồng.
- Năng lực tài chính: Không đạt.
  Không chứng minh được có tài sản thanh khoản cao để thực hiện gói thầu với giá trị là 2,19 tỷ đồng.
- Năng lực kỹ thuật: Không đạt.
+ Chỉ huy trưởng công trình không có xác nhận của chủ đầu tư về kinh nghiệm; không có hợp đồng lao động, không có bảo hiểm xã hội.
+ Cán bộ kỹ thuật: không có hợp đồng lao động, không có bảo hiểm xã hội.
+ Không có bảng kê chi tiết công nhân lành nghề của nhà thầu, không có xác nhận bảo hiểm xã hội của công nhân.
- Thiết bị thi công chủ yếu: không có bản kê khai theo mẫu số 18-chương IV.

3. Đề nghị đơn vị trúng thầu khi nhận được thông báo này, liên hệ với Chủ đầu tư để có kế hoạch thương thảo và ký kết hợp đồng. Thời gian từ ngày 19 đến ngày 22/4/2016.
Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi chân thành cảm ơn các nhà thầu đã tham gia dự thầu và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, hợp tác của quý nhà thầu trong các gói thầu khác của chúng tôi.

Trân trọng !
                                 
 

.