Quày hàng của thanh niên
08:58 | 11/12/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Với sự năng động, sáng tạo, nhiều cán bộ đoàn ở cơ sở đã xây dựng các quày hàng để giới thiệu sản phẩm nông nghiệp ở địa phương. Qua đó góp phần quảng bá, giải quyết đầu ra sản phẩm cho người dân ở địa phương, đồng thời tăng giá trị hàng hóa, giúp người dân có thu nhập ổn định.
.
.