Quốc hội quyết định: không tăng giờ làm thêm, nghỉ Quốc khánh 2 ngày
09:16 | 20/11/2019
Bộ luật lao động (sửa đổi) với 17 chương, 220 điều vừa được Quốc hội thông qua với 435 phiếu thuận, 9 phiếu chống và 9 phiếu trắng.
.
.