Miễn đóng phí công đoàn cho đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID-19
14:27 | 13/08/2020
Để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, đoàn viên công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở sẽ không phải đóng phí công đoàn. Thời gian thực hiện miễn đóng chỉ áp dụng cho đến hết 31/12.
.
.