Kỳ vọng từ chương trình giáo dục phổ thông mới
22:24 | 16/01/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Chương trình giáo dục phổ thông mới (GDPTM) đã được công bố và năm học 2020 - 2021 sẽ bắt đầu áp dụng đối với lớp 1 trên toàn quốc. Chương trình có nhiều thay đổi, kế thừa và phát triển những ưu điểm của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.
.
.