Sửa đổi, bãi bỏ nhiều điều kiện sản xuất, nhập khẩu ô tô
07:56 | 23/08/2019
Dự kiến, nhiều điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu ô tô được quy định tại Nghị định 116 năm 2017 sẽ được bãi bỏ, sửa đổi trong thời gian tới.
.
.