16 Nghị định, Thông tư về cán bộ, công chức, viên chức hết hiệu lực
14:41 | 22/01/2021
Bộ Nội vụ vừa ban hành Quyết định 56/QĐ-BNV về Danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần.
.
.