Cần coi trọng trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo
08:59 | 04/01/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Một trong những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm về "tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện, củng cố niềm tin của nhân dân" được Tỉnh ủy khóa XX xác định, đó là phải đặc biệt coi trọng xây dựng Đảng về đạo đức.
.
.