Đảng bộ TP.Quảng Ngãi: Hướng đến một kỳ đại hội thành công
14:40 | 02/06/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Khoảng trung tuần tháng 6.2020, TP.Quảng Ngãi sẽ hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở. Với phương châm, thành công của đại hội các chi, đảng bộ cơ sở là tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy đối với công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội là phải đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả; đặc biệt là phát huy tính dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ cương của Đảng, phát huy trí tuệ của các cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ đảng viên...
.
.