Tập trung khắc phục hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm
14:49 | 13/06/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó tập trung khắc phục những khuyết điểm, hạn chế được chỉ ra sau kiểm điểm.
.
.