Cập nhật lúc: 10:46, 01/01/2018 [GMT+7]
.

Nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở để định hướng tuyên truyền


Đồng chí Võ Văn Hào - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Đồng chí Võ Văn Hào -
Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

(Báo Quảng Ngãi)- Năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã bám sát chương trình, kế hoạch công tác và nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động, kịp thời tham mưu nhiều nội dung công việc đạt chất lượng và hiệu quả, được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao.

Đây cũng là nội dung được Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ngãi.

PV: Xin đồng chí cho biết những kết quả đạt được của công tác tuyên giáo trong năm 2017?

Đồng chí Võ Văn Hào: Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và tình hình thực tiễn ở địa phương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch học tập, quán triệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là các Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4, 5, 6, khóa XII. Tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng phát hiện và nhân rộng các tổ chức và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu sửa đổi Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với UBND tỉnh, Sở TT&TT, Hội Nhà báo tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý báo chí; chủ trì, phối hợp tổ chức giao ban báo chí định kỳ hằng tháng. Tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam -Lào” năm 2017... Phối hợp tổ chức hội nghị triển khai công tác thông tin đối ngoại và chống “diễn biến hòa bình” năm 2017; chỉ đạo xây dựng lực lượng cộng tác viên dư luận xã hội, đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc chống Đảng và Nhà nước. Chỉ đạo tuyên truyền đầy đủ các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử; tuyên truyền xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền biển, đảo; thông tin đối ngoại; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh, của đất nước. Công tác Lý luận chính trị - Lịch sử Đảng, Khoa giáo, Văn hóa - Văn nghệ; công tác kiểm tra, giám sát... có nhiều chuyển biến tích cực.

Những tấm gương bình dị mà cao quý được Tỉnh ủy biểu dương trong năm 2017. Ảnh: Thanh Thuận
Những tấm gương bình dị mà cao quý được Tỉnh ủy biểu dương trong năm 2017. Ảnh: Thanh Thuận


PV: Vậy đâu là những mặt tồn tại, hạn chế của công tác tuyên giáo trong năm 2017, thưa đồng chí?

Đồng chí Võ Văn Hào: Trong lĩnh vực báo chí, công tác tuyên truyền có lúc, có nơi, có việc chưa nhạy bén, kịp thời, nhất là những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân nhiều nơi còn chậm... Một số tin, bài trên báo chí còn sai sót, chưa khách quan, thiếu tính tích cực, gây dư luận không tốt trong nhân dân. Ít tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí sắc bén tham gia đấu tranh chống các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ở một số địa phương vẫn còn chậm, lúng túng; chưa có nhiều mô hình hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong đội ngũ cán bộ, công chức chưa mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác sưu tầm tư liệu, biên soạn lịch sử ngành, lịch sử đảng ở một số địa phương còn hạn chế, công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử chưa được coi trọng. Công tác tham mưu sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác khoa giáo ở một số địa phương thực hiện chậm, chưa sát thực. Chất lượng đội ngũ báo cáo viên chưa đồng đều, trình độ năng lực một số báo cáo viên ở cơ sở còn hạn chế.

PV: Thưa đồng chí, trong năm 2018, công tác tuyên giáo sẽ tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm nào?

Đồng chí Võ Văn Hào: Năm 2018, công tác tuyên giáo cần phải chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời hướng dẫn, phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm. Tập trung tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 đạt kết quả, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Tham mưu điều tra xã hội học về đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Triển khai thực hiện chủ đề: “Tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; nâng cao kỷ luật, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động nguồn lực xã hội; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp”. Tham mưu tổ chức các ngày lễ, các sự kiện lớn của tỉnh và cả nước.

Chỉ đạo, định hướng và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước; bảo vệ chủ quyền biển, đảo; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cổ vũ, phát hiện, nhân rộng mô hình, nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt... Tăng cường chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí xuất bản. Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tập trung cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi. Đẩy mạnh hoạt động sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại; chủ động đấu tranh, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 

 ĐỨC NGUYỄN (thực hiện)
 

.
.