Cập nhật lúc: 21:24, 31/05/2017 [GMT+7]
.

Tuổi trẻ Quảng Ngãi chú trọng rèn luyện đạo đức cách mạng


(Báo Quảng Ngãi)- Những năm qua, Tỉnh đoàn đã chú trọng việc giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ; đặc biệt là quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Xung quanh vấn đề này, PV. Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với Bí thư Tỉnh đoàn Đặng Minh Thảo.
 
PV: Xin anh cho biết, kết quả của việc giáo dục và rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh thiếu niên?

Anh Đặng Minh Thảo: Thời gian qua, Tỉnh đoàn đã từng bước đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, tập trung phát hiện, nêu gương người tốt, việc tốt, phát huy tính tích cực, tự giác trong tự bồi dưỡng, tự giáo dục rèn luyện của thanh thiếu nhi. Các phong trào hành động cách mạng do Đoàn, Hội, Đội phát động đã tạo môi trường thực tiễn sinh động để thanh thiếu nhi rèn luyện và cống hiến.

Các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Đoàn đã được truyền tải tới thanh niên bằng nhiều phương thức mới, như sân khấu hóa và các phong trào hành động cách mạng của thanh niên. Đoàn đã bước đầu tiếp cận và khai thác hiệu quả các công cụ truyền thông hiện đại, các công nghệ mới để tuyên truyền, vận động thanh thiếu nhi. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các đội tuyên truyền ca khúc cách mạng của Đoàn đã và đang được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động. Bên cạnh đó, Đoàn cũng chủ động phối hợp với các cấp, ngành, đặc biệt là lực lượng công an tiếp cận, giáo dục, cảm hóa và giúp đỡ thanh niên chậm tiến.

 Nhìn chung, công tác giáo dục thế hệ trẻ đã thu được nhiều kết quả tích cực. Tuổi trẻ Quảng Ngãi ngày càng có môi trường, điều kiện tốt hơn để rèn luyện, trưởng thành. Đại bộ phận thanh thiếu nhi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; sống có trách nhiệm với Tổ quốc, gia đình và bản thân; có ước mơ, hoài bão; có kiến thức, kỹ năng, sức khỏe tốt; tư duy năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm.
 
PV: Trong quá trình thực hiện gặp phải những khó khăn gì, thưa anh?

Anh Đặng Minh Thảo: Bên cạnh những kết quả đạt được, thì cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, công tác giáo dục thanh thiếu nhi vẫn còn nhiều hạn chế. Đó là, nhiều tổ chức, cá nhân chưa nhận thức đúng và đầy đủ tầm quan trọng của nhiệm vụ giáo dục thế hệ trẻ.  Việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục thế hệ trẻ chưa kịp thời và hiệu quả; một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, sống thực dụng, thiếu lý tưởng, xa rời truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc; trong khi đó, hiện nay tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong giới trẻ diễn biến phức tạp; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khả năng hội nhập của thanh niên vẫn còn hạn chế. Những hạn chế trên có trách nhiệm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi.

 PV: Vậy Tỉnh đoàn sẽ làm gì để đẩy mạnh việc giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ trong thời gian đến?

Anh Đặng Minh Thảo:  Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh thiếu nhi, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị cần triển khai nghiêm túc, đồng bộ các giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”. Theo đó, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi sẽ tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cho thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, với sự tham gia, phối hợp có trách nhiệm của ngành giáo dục, gia đình, đoàn thể và toàn xã hội.

Đổi mới nội dung và cách thức học tập 6 bài học lý luận chính trị phù hợp với từng đối tượng đoàn viên. Gắn việc giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa với triển khai sáng tạo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong đó đề cao sự nêu gương của cán bộ Đoàn, Hội, Đội, định hướng cho thanh niên rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”. Tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền định kỳ gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với thanh thiếu nhi.

Nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục trong tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường thực tiễn để thanh thiếu nhi rèn luyện và phấn đấu. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, kỹ năng hội nhập quốc tế cho thanh niên. Thường xuyên tổng kết và xác định nội dung phong trào phù hợp để thu hút được thanh thiếu nhi tham gia. Phát hiện gương người tốt, việc tốt, tôn vinh những tấm gương tiêu biểu và nhân rộng điển hình tiên tiến...


PV: Xin cảm ơn anh!


 NG.TRIỀU (thực hiện)


 

.