Cập nhật lúc: 12:43, 22/07/2015 [GMT+7]
.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới


(Báo Quảng Ngãi)- Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh là Đảng bộ có nhiều tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, giữ vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị của tỉnh. Nhiều đảng viên là cán bộ chủ chốt của tỉnh, phần đông là trí thức; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhiều kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo, quản lý... Đây là điều kiện thuận lợi để Đảng bộ triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, PV Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trương Quang Tưởng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ đến.

-PV: Xin đồng chí cho biết những nét nổi bật mà Đảng bộ Khối đạt được trong nhiệm kỳ qua?

Đồng chí TRƯƠNG QUANG TƯỞNG:  Nhiệm kỳ 2015- 2020, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời tổ chức nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch hành động và chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội V của Đảng bộ Khối; các chỉ thị, kết luận của cấp ủy cấp trên cơ bản đạt mục đích, yêu cầu. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu do Nghị quyết Đại hội V đề ra đều đạt và vượt. Công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng đã thể hiện khá rõ nét vai trò then chốt, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm và xây dựng, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhìn chung đã tạo sự thống nhất, đồng thuận trong toàn Đảng bộ về các chủ trương, quan điểm lớn của Đảng.

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu và nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong Khối, thu được nhiều kết quả tích cực, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá cao.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 được đẩy mạnh. Nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Khối đã ý thức hơn trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng; hình thành những đức tính tốt đẹp; tác phong làm việc khoa học; thể hiện tính dân chủ, nêu gương. Cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Khối đã nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp thiết thực để sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm được chỉ ra qua kiểm điểm.
 
Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên được nâng lên. Công tác quản lý đảng viên và phát triển đảng viên đạt nhiều kết quả tốt. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp 1.135 đảng viên, vượt 106% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V đề ra. Đến nay, Đảng bộ có 3.412 đảng viên/6.698 cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện tốt các quy định của Trung ương về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chú trọng và giải quyết kịp thời những vấn đề chính trị hiện nay. Công tác lãnh đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Hoạt động của đoàn thể chính trị - xã hội thuộc Khối và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Khối phát huy có hiệu quả.

-PV: Theo đồng chí, đâu là nguyên nhân đạt được những kết quả nêu trên?

ĐỒNG CHÍ TRƯƠNG QUANG TƯỞNG: Theo tôi có mấy nguyên nhân sau:

Thứ nhất là, nhận thức về yêu cầu xây dựng và chỉnh đốn Đảng được tăng cường. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy và các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã quán triệt và khẳng định những vấn đề cơ bản, quan trọng, cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; phát huy được truyền thống cách mạng và khoa học, bản chất giai cấp công nhân của Đảng, chú trọng xây dựng văn hóa trong Đảng, xem việc thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng là quy luật phát triển của Đảng.

Thứ hai là, nhận thức rõ và vận dụng khá tốt bối cảnh tình hình, phát huy kết quả đạt được cùng với các kinh nghiệm được rút ra trong các nhiệm kỳ qua. Nhiều tổ chức cơ sở đảng đã có tiến bộ rõ nét trong đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối và phong cách làm việc, nhất là coi trọng khâu tổ chức thực hiện. Nội dung, phương thức, quan hệ lãnh đạo của Đảng ủy Khối và của đa số tổ chức cơ sở đảng đối với hệ thống chính trị thuộc Khối đã nhận thức tốt hơn và triển khai thực hiện có hiệu quả.

Thứ ba là, kết quả, hệ thống quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng được đổi mới và hoàn thiện là cơ sở vững chắc cho Đảng bộ Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị. Bên cạnh đó, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy kịp thời hướng dẫn nghiệp vụ cho các Ban của  Đảng ủy Khối, từ đó tạo điều kiện để Đảng ủy Khối triển khai có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ tư là, đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong các tổ  chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Khối có sự trưởng thành về mọi mặt, nhất là phẩm chất và năng lực công tác. Nhiều đảng viên là cán bộ chủ chốt (thủ trưởng cơ quan đơn vị cấp tỉnh) đã phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, tôn trọng và phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng, tích cực phối hợp với cấp ủy đảng, tạo sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

-PV: Như vậy, mục tiêu của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ đến là như thế nào, thưa đồng chí?

Đồng chí TRƯƠNG QUANG TƯỞNG: Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Khối thật sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động, làm cho các tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và chuyển mạnh từ học tập sang làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần quan trọng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.

Để đạt mục tiêu đó, Đảng bộ Khối phải không ngừng tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ Khối. Xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính  trị, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, làm cho các tổ chức cơ sở đảng có nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí  quan trọng của tổ chức cơ sở đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối có bản lĩnh chính trị vững vàng, có sự kế thừa và sự chuyển tiếp giữa các thế hệ cán bộ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trước mắt và lâu dài. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng trong Khối. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, gây mất đoàn kết trong tổ chức cơ sở đảng. Đồng thời mong muốn, các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Khối thể hiện quyết tâm cao độ, nêu cao ý chí, đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

-PV: Xin cảm ơn đồng chí!


PHÚ ĐỨC
 (thực hiện)
 

.