Cập nhật lúc: 22:31, 07/02/2015 [GMT+7]
.

Điều tra nhằm phục vụ hoạch định chính sách…


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 13.10.2014 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký quyết định về việc tổ chức điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015. Trao đổi về phương án thực hiện quyết định của Bộ KH&ĐT của Tổng cục Thống kê, ông Hoàng Vũ Trụ - Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh cho biết mục đích, yêu cầu và nội dung của cuộc điều tra này.

-P.V: Ông có thể cho biết mục đích của cuộc điều tra?

Ông HOÀNG VŨ TRỤ: Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 nhằm thu thập thông tin về tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển năm 2014, năng lực mới tăng của dự án/công trình hoàn thành trong năm 2014 và năng lực sản xuất chủ yếu hiện có của các thành phần kinh tế trên phạm vi cả nước, phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng đầu tư phát triển toàn xã hội, cung cấp số liệu quan trọng để các cơ quan Đảng, Nhà nước, các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch huy động vốn và định hướng chính sách đầu tư, lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trung hạn và hằng năm trên phạm vi cả nước, vùng lãnh thổ và từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

-P.V: Yêu cầu đặt ra đối với cuộc điều tra này là gì, thưa ông?

Ông HOÀNG VŨ TRỤ:  Điều tra vốn đầu tư phát triển năm 2015 phải bảo đảm các yêu cầu chủ yếu sau: Công tác tổ chức triển khai, thu thập thông tin, xử lý số liệu, tổng hợp, công bố và lưu trữ dữ liệu điều tra phải thực hiện theo đúng quy định của phương án điều tra; triệt để lồng ghép việc thu thập thông tin vào cuộc điều tra thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia tiến hành trong năm 2015 để tránh trùng lặp, chồng chéo trong hoạt động thống kê và giảm gánh nặng cho đối tượng cung cấp thông tin.

Kết quả điều tra phải được công bố và phổ biến kịp thời với hình thức phù hợp, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của người dùng tin; đảm bảo thông tin điều tra đầy đủ, kịp thời, tránh trùng, sót, phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi…

-P.V: Theo ông đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra được quy định như thế nào?

Ông HOÀNG VŨ TRỤ: Về đối tượng điều tra là dự án/công trình và công việc về đầu tư phát triển thực hiện trong năm 2014.

Đơn vị điều tra bao gồm chủ đầu tư/ban quản lý dự án được ủy quyền hoặc phân cấp thuộc bộ, cơ quan ngang  bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung ương khác (gọi tắt là bộ, ngành), ủy ban nhân dân các cấp có dự án/công trình sử dụng toàn bộ hoặc một phần vốn từ nguồn ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển, trái phiếu Chính phủ, tín dụng đầu tư phát triển và nguồn vốn nhà nước khác để thực hiện đầu tư;  xã/phường/thị trấn cấp phép cho dự án/công trình mang tính xã hội hóa có nguồn vốn chủ yếu do các tổ chức, cá nhân đóng góp; chủ thể có thực hiện đầu tư gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng;  doanh nghiệp, hợp tác xã đang trong quá trình khởi công xây dựng, đang đầu tư chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh hoặc đang hoạt động sản xuất kinh doanh; trang trại; hộ dân cư có đầu tư cho sản xuất kinh doanh và nhà ở; Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đơn vị phụ trách công tác thống kê, tài chính thuộc bộ, ngành.

Về phạm vi điều tra, sẽ tiến hành điều tra việc thực hiện đầu tư phát triển trong năm 2014 trên phạm vi cả nước đối với các loại đơn vị điều tra thuộc mọi thành phần kinh tế với mục đích đầu tư vào các ngành kinh tế từ ngành A đến ngành S theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007); hộ dân cư có đầu tư cho nhà ở...

-P.V: Xin ông cho biết đôi nét về nội dung điều tra?

Ông HOÀNG VŨ TRỤ:  Nội dung điều tra bao gồm các nhóm thông tin sau:
 Thứ nhất, thông tin về kết quả thực hiện đầu tư phát triển. Bao gồm thông tin về chủ đầu tư/ban quản lý dự án/công trình: Tên, địa chỉ, số điện thoại, tổng số dự án/công trình triển khai trong năm 2014; thông tin về dự án/công trình: Tên, địa chỉ, cơ quan ban hành quyết định đầu tư, loại dự án đầu tư, thời gian khởi công, hoàn thành, mục đích đầu tư chính; tổng vốn đầu tư thực hiện dự án/công trình từ khi triển khai hoặc khởi công đến hết năm 2013; kết quả thực hiện đầu tư phát triển năm 2014 chia theo nguồn vốn, khoản mục đầu tư, mục đích đầu tư và tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thứ hai, thông tin về công trình hoàn thành và năng lực mới tăng trong năm 2014: Tên công trình, địa điểm xây dựng, thời gian khởi công/hoàn thành, năng lực thiết kế, tổng vốn đầu tư thực hiện cho công trình, giá trị tài sản cố định mới tăng của công trình hoàn thành.

Thứ ba, thông tin về năng lực sản xuất chủ yếu hiện có của doanh nghiệp, hợp tác xã có đến 31.12.2014: Tên nhà máy, địa điểm xây dựng nhà máy, công suất thiết kế, công suất hiện có, công suất sử dụng.
          '

THANH TOÀN (thực hiện)
 

.