Cập nhật lúc: 13:38, 14/08/2014 [GMT+7]
.

Thực hiện nhiều giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh


(Báo Quảng Ngãi)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hành động số 894/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 18.3.2014 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Xung quanh Kế hoạch này, phóng viên Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với bà Bùi Thị Lệ Thủy - Giám đốc Sở Tư pháp.

-PV: Xin bà cho biết những nhiệm vụ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh được xác định trong kế hoạch?

Bà Bùi Thị Lệ Thủy: Từ Nghị quyết của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động nhằm xác định các nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Theo đó, tỉnh sẽ tiến hành rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và bình đẳng cho mọi tổ chức, doanh nghiệp, người dân để phát triển sản xuất, kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm với một số công trình ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các ngành, lĩnh vực, đổi mới quy trình quản lý, sản xuất và dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương, ngành, lĩnh vực, sản phẩm góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư cho nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường quản lý bảo hộ sở hữu trí tuệ, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ.

Trong giai đoạn 2014 - 2015, tỉnh tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm chi phí hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước, cụ thể: Đơn giản thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp, thời gian giải quyết thủ tục phá sản cho doanh nghiệp, thời gian để các doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục nộp thuế, thủ tục hải quan, thực hiện quy trình về quyền sở hữu và bảo vệ nhà đầu tư theo Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, tạo thuận lợi, bảo đảm bình đẳng, công khai, minh bạch trong tiếp cận tín dụng theo cơ chế thị trường giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế, công khai hóa, minh bạch hóa tình hình hoạt động, tài chính doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

-PV: Vậy đâu là giải pháp để thực hiện các nhiệm vụ trên, thưa bà?

Bà Bùi Thị Lệ Thủy: Các giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, gồm: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng, quán triệt thống nhất nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ. Rà soát các thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính có liên quan đến chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Công khai, minh bạch trên internet về thủ tục hành chính và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính. Tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính trong triển khai dự án đầu tư tại các cấp, chính quyền địa phương, phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại để giải quyết nhanh, kịp thời các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong lộ trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa từng ngành, lĩnh vực. Tập trung huy động các nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm các công trình, tuyến đường giao thông quan trọng, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, làm tốt công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.

Hằng năm, tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, đạo đức nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập. Tổ chức rà soát các quy định do sở, ban, ngành, địa phương quản lý, tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành và tổ chức triển khai thực hiện, có chương trình hành động cụ thể cải thiện các chỉ số thành phần trong chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh để phấn đấu nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong thời gian đến.

-PV: Vây vai trò của Sở Tư pháp trong quá trình thực hiện Kế hoạch này là gì?

Bà Bùi Thị Lệ Thủy: Để thực hiện Kế hoạch nêu trên, UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện những nhiệm vụ sau: Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp quy, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh đã ban hành, điều chỉnh, bổ sung hoặc bãi bỏ những nội dung không phù hợp, đảm bảo minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế và hiệp ước mà Việt Nam đã ký kết; đẩy mạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại Quảng Ngãi; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tư pháp trong giải quyết, xét xử các tranh chấp trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, đảm bảo tính cạnh tranh bình đẳng để cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao hiệu quả của đoàn luật sư và các văn phòng luật sư trong tỉnh trong việc tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, đảm bảo các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động đầu tư, kinh doanh tại tỉnh được bình đẳng và theo đúng quy định của Nhà nước.

-PV: Xin cảm ơn bà!

NGUYỄN TRIỀU
(thực hiện)
 

.