Cập nhật lúc: 20:17, 09/01/2014 [GMT+7]
.

Dựng nước, đi đôi với giữ nước là quy luật tồn tại và phát triển của dân tộc ta


(Báo Quảng Ngãi)-  Tại Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận và ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Nghị quyết lần này là sự tổng kết, đánh giá một cách toàn diện, sâu sắc, có hệ thống trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong 10 năm qua và đề ra các chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn, phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình thế giới, khu vực đã và đang có nhiều diễn biến phức tạp. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, PV. Báo Quảng Ngãi đã có cuộc trao đổi với Đại tá Trịnh Đình Thạch - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

*PV: Xin đồng chí cho biết, mục tiêu cụ thể trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới mà Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) vừa mới ban hành?

*Đại tá Trịnh Đình Thạch: Một là, tạo được chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước; đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, “tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. Chính trị - xã hội ổn định, dân chủ, kỷ cương, đồng thuận được củng cố; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hai là, tập trung phát triển các ngành công nghiệp cơ bản, tạo nền tảng cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá cho công nghiệp quốc phòng, an ninh.

Ba là, xây dựng LLVT có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đủ sức ứng phó thắng lợi với mọi tình huống, khắc phục được tình trạng sơ hở, mất cảnh giác; ngăn ngừa làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; phòng, chống có hiệu quả các nguy cơ xung đột trên biên giới biển, đảo, chiến tranh mạng; không để xảy ra bạo loạn khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước; bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực, kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo chuyển biến rõ rệt về trật tự an toàn xã hội.

Bốn là, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định cho sự phát triển đất nước; nâng cao và tận dụng có hiệu quả vị thế của Việt Nam ở khu vực và trên thế giới.

*PV: Để thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, LLVT tỉnh cần phải làm gì trong thời gian tới?

*Đại tá Trịnh Đình Thạch: Quảng Ngãi là một tỉnh có bờ biển dài, có Lý Sơn là đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Trong trường hợp có chiến tranh xảy ra, địch sử dụng vũ khí công nghệ cao kết hợp tiến công từ bên ngoài với bạo loạn lật đổ từ bên trong, thực hiện đánh nhanh, thắng nhanh thì Quảng Ngãi sẽ là một trong những trọng điểm tiến công của địch. Do đó, để thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt một số nội dung cơ bản sau:

Một là, cùng các cấp, các ngành làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, chính quyền, LLVT và nhân dân về NQ Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới nhằm thống nhất cao về nhận thức và hành động, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Hai là, phải làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Quân sự tỉnh, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng gắn với thực hiện tốt Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)- Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Ba là, phối hợp với các lực lượng công an, biên phòng, hải quân... trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo đúng các tình huống có thể xảy ra; kịp thời tham mưu cho Đảng bộ và chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng tỉnh Quảng Ngãi thành khu vực phòng thủ vững chắc;...

Bốn là, tham mưu làm tốt công tác xây dựng tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương; coi trọng xây dựng tiềm lực chính trị-tinh thần, thế trận lòng dân vững mạnh trong bảo vệ Tổ quốc. Luôn đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, cơ hội, lợi dụng một số hạn chế trong chỉ đạo và quản lý nền kinh tế, sự biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên,... để tuyên truyền, kích động gây tâm lý hoài nghi, làm giảm lòng tin đối với Đảng, Nhà nước.

Năm là, lãnh đạo, chỉ đạo và xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện. Làm tốt công tác xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN...

Sáu là, cùng các cấp, các ngành tham mưu làm tốt công tác kết hợp nhiệm vụ xây dựng, phát triển kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế; tăng cường các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho quốc phòng, an ninh. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm phổ biến rộng rãi, có hiệu quả quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước ta về chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN đến với nhân dân địa phương và bạn bè quốc tế, hạn chế sự ngộ nhận, hiểu lầm của nhân dân và bạn bè quốc tế về đường lối quốc phòng mang tính chất tự vệ, bảo vệ của Việt Nam.

*PV: Xin cảm ơn đồng chí
  

 P.Đức-T.Quang
(thực hiện)
 

.