,
Cập nhật lúc 10:24, Sunday, 17/06/2012

Nghị quyết Trung ương 4 nhận được sự đồng tình rất cao của đông đảo cán bộ, đảng viên...


(QNg)- Đảng bộ huyện Sơn Tịnh hiện có trên 4.300 đảng viên, sinh hoạt ở  57 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy. Thời gian gần đây, cùng với các huyện, thành phố trong tỉnh, Đảng bộ huyện Sơn Tịnh đang triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng - khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (Nghị quyết TƯ 4). Trao đổi với phóng viên Báo Quảng Ngãi, đồng chí Nguyễn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết việc triển khai thực hiện Nghị quyết quan trọng này của Đảng bộ huyện Sơn Tịnh.

*P.V: Đồng chí có thể cho biết kết quả triển khai, quán triệt Nghị quyết TƯ 4 của Sơn Tịnh đến thời điểm này và kế hoạch thời gian đến?

*Đồng chí Nguyễn Thanh: Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 24/02/1012 và Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 30/3/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 24/4/2012, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 23-KH/HU về việc tổ chức quán triệt Nghị quyết TƯ 4 khóa XI  "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Theo đó, trong hai ngày 24 và 25/4/2012, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị ở cấp huyện, triển khai, quán triệt Nghị quyết TƯ 4, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ban đảng Tỉnh ủy và Kế hoạch số 23 của Ban Thường vụ Huyện ủy, cho các thành phần: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các chức danh chủ chốt, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban kiểm tra các cấp ủy và tổ chức đảng cơ sở; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể huyện… Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập Bộ phận Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện  Nghị quyết TƯ 4 của huyện và Tổ giúp việc.

Tiếp đó, huyện đã tổ chức 2 lớp cho đảng viên khối các chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc; 2 lớp cho các thành phần là ủy viên UBMTTQ, ban chấp hành các hội, đoàn thể và các nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo và 1 lớp cho cán bộ, công chức chưa phải là đảng viên. Đối với đảng viên ở các đảng bộ xã, thị trấn, do đảng ủy tổ chức quán triệt theo từng địa phương.

Đến ngày 21/5/2012, Đảng bộ huyện Sơn Tịnh đã hoàn thành triển khai, quán triệt Nghị quyết TƯ 4 trong toàn đảng bộ theo đúng kế hoạch đề ra.

Hiện tại, Ban Thường vụ Huyện ủy đang tổ chức lấy ý kiến góp ý của các thành phần đối với tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong thời gian tới, sau khi tổng hợp toàn bộ ý kiến tham gia đóng góp, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ tiến hành kiểm điểm theo đúng kế hoạch đã đề ra.

*P.V: Qua thảo luận, góp ý thực hiện Nghị quyết TƯ 4, cán bộ, đảng viên trong huyện băn khoăn những vấn đề gì?

*Đồng chí Nguyễn Thanh: Trước hết, phải khẳng định rằng, Nghị quyết TƯ 4 khóa XI ra đời đã nhận được sự đồng tình rất cao của đông đảo cán bộ, đảng viên của Đảng bộ huyện Sơn Tịnh nói riêng. Điều đó thể hiện sâu sắc tâm huyết và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên đối với Đảng ta hiện nay. Nhưng cũng chính từ tình cảm và trách nhiệm đó, một bộ phận khá lớn cán bộ, đảng viên còn băn khoăn trước thực trạng đã và đang diễn ra như: Trong sinh hoạt đảng, tình trạng "dĩ hòa vi quý", nể nang, xuê xoa, né tránh… còn khá phổ biến; công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sắp xếp, đề bạt cán bộ còn có một số mặt bất cập; kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc còn bị buông lỏng; năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của bộ máy đối với các lĩnh vực đời sống xã hội còn hạn chế… Hơn nữa, Đảng ta đã từng có nhiều Nghị quyết về công tác xây dựng Đảng cũng từng được triển khai nhưng kết quả chưa đạt như mong muốn...

Chính tình hình trên, đã làm giảm sút lòng tin về tính khả thi và sự thành công của Nghị quyết TƯ 4 khóa XI lần này trong một số cán bộ, đảng viên như đã nói trên. Xét ở khía cạnh nào đó, những băn khoăn đó cũng có lý… Nhưng theo tôi, đó cũng chính là cơ sở, là động lực, là kinh nghiệm để Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh cố gắng, quyết tâm cao hơn và có những giải pháp hữu hiệu hơn để góp phần đưa Nghị quyết TƯ 4 đi vào đời sống chính trị xã hội, tạo được sự chuyển biến rõ rệt và thực chất trong công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện .

*P.V: Việc vận động cả hệ thống chính trị trong huyện vào cuộc thực hiện Nghị quyết TƯ 4 như thế nào?

* Đồng chí Nguyễn Thanh:  Thực hiện Kế hoạch số 23 của Ban Thường vụ Huyện ủy, thời gian qua và hiện nay, tất cả các cơ quan, ban, ngành trong hệ thống chính trị của huyện, đang triển khai thực hiện quyết liệt các công việc cần thiết trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tập trung triển khai việc lấy ý kiến đóng góp cho Ban Thường vụ Huyện ủy (cả tập thể và cá nhân) theo nội dung phiếu lấy ý kiến góp ý theo Nghị quyết TƯ 4. Phiếu góp ý cho tập thể gởi về Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và phiếu góp ý cho cá nhân gởi về đồng chí Bí thư Huyện ủy.


 Hiện nay, một số cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị trong huyện đang góp ý, và theo kế hoạch, trong tháng 7 tới, sẽ hoàn thành báo cáo kiểm điểm tự phê bình, phê bình của Ban Thường vụ Huyện ủy và hoàn thành kiểm điểm trong tháng 8/2012.

Tương tự nội dung và cách thức trên, ở cấp xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị sẽ hoàn thành kiểm điểm trong tháng 9 và tháng 10/2012.

*P.V: Sơn Tịnh đã xác định và đề ra những giải pháp nào để việc triển khai thực hiện Nghị quyết này đạt kết quả?

*Đồng chí Nguyễn Thanh:  Trên cơ sở ba vấn đề cấp bách và những giải pháp đã được Nghị quyết TƯ 4 đã đề ra, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Tịnh xác định một số giải pháp chủ yếu sau:

Về chính trị, tư tưởng, tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh công tác tuyên truyền những thành tựu to lớn của đất nước trong các thời kỳ lịch sử, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng ta; đồng thời, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ về những thành tựu cũng như những hạn chế, khuyết điểm trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian qua như Trung ương đã đánh giá, nhằm tạo dựng và củng cố niềm tin, khắc phục tư tưởng bi quan, băn khoăn trong một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân, bảo đảm hoàn thành thắng lợi Nghị quyết TƯ 4 trên địa bàn huyện trong thời gian tới.

Về công tác tổ chức, cán bộ, tập trung củng cố, kiện toàn các tổ chức cơ sở đảng, nhất là những cơ sở có vấn đề về đoàn kết nội bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu hạn chế, yếu kém, từng bước nâng cao tính thực chất tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Tuân thủ chặt chẽ quy trình, quy định về tuyển dụng công chức và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; đề cao năng lực thực tiễn và tính khách quan, trung thực trong công tác nhận xét, đánh giá cán bộ, để làm cơ sở cho công tác quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế đối thoại trong cấp ủy các cấp, tiến tới đối thoại trực tiếp với nhân dân theo chủ trương của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhằm phát huy mạnh mẽ dân chủ trong nội bộ tổ chức Đảng và trong các tầng lớp nhân dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm túc đối với những tập thể, cá nhân có  hành vi vi phạm pháp luật, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nâng cao uy tín chính trị của Đảng bộ và bộ máy của huyện trong thời gian tới.


 THANH TOÀN (thực hiện)
 

http://baoquangngai.com.vn/channel/2048/201206/Nghi-quyet-Trung-uong-4-nhan-duoc-su-dong-tinh-rat-cao-cua-dong-dao-can-bo-dang-vien-2164336/
,
Ý KIẾN BẠN ĐỌC (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Chúng tôi có thể sẽ biên tập lại nội dung phản hồi của quý vị để phù hợp với tiêu chí chung của website)
,
,
,