Làm gì để nâng cao giá trị các thiết chế văn hóa cơ sở?
21:40 | 30/01/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Trong những năm qua, Quảng Ngãi đã tích cực hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa (TCVH), nhằm đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giữ gìn văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao (TDTT) của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, việc đầu tư và hoạt động các TCVH vẫn còn nhiều mặt hạn chế.
.
.