Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan

21:13, 23/07/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Thực hiện Thông báo số 2228 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết quả kiểm tra ứng dụng công nghệ thông tin tại tỉnh Quảng Ngãi, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy và Đảng Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện một số nội dung sau:
 
Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 3130-CV/TU ngày 18/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng trong tỉnh gắn với việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; Quy định số 04-QĐi/TU ngày 18/9/2018 về quản lý, sử dụng chữ ký số trong các cơ quan đảng tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 1955-QĐ/TU ngày 25/5/2020 về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và bảo vệ mạng thông tin diện rộng trong các cơ quan, tổ chức đảng của tỉnh; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.
 
Kiểm tra, đánh giá tình hình quản lý, sử dụng chữ ký số trong cơ quan mình đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; chủ động rà soát, đề xuất cấp mới, thu hồi, thay đổi thông tin chứng thư số theo quy định tại Thông tư số 185/2019/TT-BQP ngày 04/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng để kịp thời ứng dụng tại cơ quan. Đối với các cơ quan đang sử dụng chữ ký số công cộng trong thực hiện các giao dịch điện tử phải chuyển sang sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trước ngày 31/12/2020.
 
Quản lý, sử dụng có hiệu quả các tài khoản thư điện tử Đảng bộ tỉnh trên mạng Internet đã được cấp cho các chi, đảng bộ và các cá nhân; Đối với cán bộ, công chức có nhu cầu sử dụng thư điện tử của Đảng bộ tỉnh trên Internet, cơ quan lập danh sách đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy cấp theo Quy chế được ban hành tại Quyết định số 1076-QĐ/TU ngày 18/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
 
Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh triển khai ứng dụng chữ ký số để phát hành văn bản điện tử, xử lý văn bản trên môi trường mạng và thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp Lotus Notes kể từ ngày 1/8/2020.
 
Văn phòng Tỉnh ủy xây dựng và triển khai thực hiện Đề án số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử theo hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng. Duy trì vận hành Trung tâm dữ liệu dùng chung của các cơ quan đảng tỉnh bảo đảm hoạt động liên tục, ổn định, an toàn, an ninh thông tin nhằm đáp ứng yêu cầu sử dụng của các cơ quan đảng trong tỉnh; bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để vận hành Cổng thông tin điện tử, Hệ thống thư điện tử Đảng bộ tỉnh trên Internet. Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan trong việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với việc bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; báo cáo Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.
 
PV
.