Khẩn trương triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử

22:26, 09/04/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu​ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành, địa phương triển khai thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước theo Quyết định số 28 của Thủ tướng Chính phủ.
 
Cụ thể, khẩn trương rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc (eOffice), tích hợp chữ ký điện tử, thực hiện ký số; gửi, nhận văn bản điện tử trên phạm vi toàn tỉnh để có phương án nâng cấp, cập nhật, bổ sung, bảo đảm hệ thống có đầy đủ tính năng theo yêu cầu tại Quyết định 28. Hoàn thành trước ngày 30/6/2019.
 
Chủ động hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình triển khai Quyết định 28 trên địa bàn tỉnh định kỳ hàng quý (trước ngày 20 tháng cuối quý) để xem xét, chỉ đạo thực hiện.
 
Sở Nội vụ chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh việc bảo đảm tính pháp lý trong quản lý, sử dụng văn bản điện tử trên phạm vi toàn tỉnh. Khẩn trương xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2019 để xem xét, ban hành, làm cơ sở để các đơn vị, địa phương căn cứ thực hiện.
 
Các sở, ban ngành còn lại, UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông rà soát hạ tầng kỹ thuật, kết nối, liên thông, ký số văn bản điện tử; cập nhật, nâng cấp hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc trong phạm vi nội bộ của đơn vị, địa phương. Rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng mới quy chế, quy định nội bộ có liên quan đến việc quản lý, sử dụng văn bản điện tử, hoàn thành trước ngày 30/6/2019.
 
Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo việc triển khai thực hiện kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc, tích hợp chữ ký điện tử, thực hiện ký số và gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong phạm vi, địa bàn quản lý.
 
Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm gửi, nhận văn bản điện tử ban hành thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh; quy định nội bộ của Văn phòng UBND tỉnh.
 
Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND tỉnh giao có thời hạn nêu trên; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu chậm trễ, không hoàn thành việc triển khai Quyết định 28 trên địa bàn tỉnh theo đúng thời hạn quy định (trước ngày 30/6/2019).
 
PV
 
.