Cập nhật lúc: 16:24, 05/12/2017 [GMT+7]
.

Phát huy giá trị văn học-nghệ thuật trong thời kỳ mới


(Báo Quảng Ngãi)- Văn học-nghệ thuật (VHNT) trong bất kỳ giai đoạn nào vẫn luôn đóng vai trò quan trọng, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, vai trò, giá trị của VH-NT cần được phát huy tương xứng.

TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh: Trong 87 năm qua, Đảng ta luôn coi trọng công tác VHNT, nhất là từ khi Đảng khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước đến nay. Trong thời gian này, tư duy lý luận về đường lối quan điểm của Đảng đối với VHNT được bổ sung phát triển, nhằm góp phần cổ vũ, khích lệ, tạo niềm tin cho văn nghệ sĩ, công chúng trong và ngoài nước.

Đồng hành cùng đất nước

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân và đế quốc xâm lược, VHNT luôn đồng hành cổ vũ toàn quân, toàn dân lên đường đánh giặc. Khi đó, những tác phẩm VHNT phản ánh khí phách con người Việt Nam tòng quân ra trận với khí thế sục sôi, nhưng đầy chất lãng mạn cách mạng. Đội ngũ văn nghệ sĩ đã tham gia vào cuộc trường chinh vệ quốc vĩ đại của dân tộc, nhiều người đã ngã xuống nơi chiến trường. Máu đào của họ không chỉ góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mà còn dệt lên những tác phẩm VHNT bất hủ sống mãi với thời gian.

Một tiết mục đặc sắc được biểu diễn tại Liên hoan Văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi -2017.                                              ẢNH: TL
Một tiết mục đặc sắc được biểu diễn tại Liên hoan Văn hóa biển, đảo Quảng Ngãi -2017. ẢNH: TL


Hơn 30 năm qua, Đảng ban hành nhiều nghị quyết, chuyên đề có tầm ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của VHNT nước nhà, cụ thể như Nghị quyết TW 5 (khóa VIII) về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”;  Nghị quyết 23 về "Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới"; Nghị quyết Trung ương 9  về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Những nghị quyết này là phương hướng, kim chỉ nam cho đội ngũ văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tác, đồng hành cùng đất nước, động viên, cổ vũ cán bộ, nhân dân trên con đường đổi mới và hội nhập. Các tác phẩm VHNT trong thời kỳ này phản ánh chân thực, sinh động về những thành tựu đất nước ta đạt được trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Ngợi ca giá trị văn hóa đặc sắc

Ở Quảng Ngãi, Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo phát triển lĩnh vực VHNT. Mới đây nhất, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết 03-NQ/TU "Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững". Nghị quyết đã đi vào cuộc sống hơn 1 năm qua, góp phần định hướng cho giới VHNT sáng tác theo chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Trưởng Phòng Văn hóa-Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) Lê Thị Thanh Hiếu cho biết, những năm gần đây, đội ngũ văn nghệ sĩ ở tỉnh ta đã say mê sáng tác, tích cực tham gia các cuộc thi sáng tác VHNT, với nhiều tác phẩm tinh tế, độc đáo. Thông qua lăng kính của VHNT, ngời sáng những phẩm chất cao quý của người lao động và giá trị văn hóa truyền thống. VHNT ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ý chí vượt khó, kiên cường vươn lên của người dân Quảng Ngãi.

Văn hóa nghệ thuật luôn hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ Cần Thơ.
Văn hóa nghệ thuật luôn hướng con người đến chân, thiện, mỹ. Trong ảnh: Một tiết mục văn nghệ của đội văn nghệ Cần Thơ.

Đặc biệt, chủ đề ngợi ca tình yêu quê hương, đất nước, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc được tập trung hơn. Nhiều tác phẩm là lời hiệu triệu hàng vạn trái tim của cả nước hướng về Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu. Cũng thông qua những tác phẩm VHNT, đã thu hút hàng vạn du khách tìm về Lý Sơn, nơi mảnh đất sinh ra những hùng binh Hoàng Sa. Các văn nghệ sĩ trong tỉnh tích cực tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh".

Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Lê Văn Sơn cho hay, trong thời kỳ đổi mới, ở tỉnh ta có nhiều tác giả xuất sắc như các nhà thơ Thanh Thảo, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Hưng đều đạt giải thưởng khu vực, giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam. Đặc biệt, nhà thơ Thanh Thảo đạt giải thưởng Đông Nam Á. Ngoài ra, có nhiều tác phẩm của các tác giả trong tỉnh được tham gia triển lãm quốc tế.

Trong thời kỳ mở cửa và hội nhập, bên cạnh những mặt tích cực tiếp biến những tinh hoa văn hóa của nhân loại, còn có nhiều luồng văn hóa "độc hại", làm ảnh hưởng, tha hóa cốt cách sinh hoạt cũng như yếu tố tư tưởng, thuần phong mỹ tục của dân tộc. Một bộ phận giới văn nghệ sĩ mơ hồ, thiếu bản lĩnh trong cuộc đấu tranh mới, nên đã có nhiều tác phẩm đi ngược lại đời sống, đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước. Nghị quyết Trung ương 9 nhấn mạnh, những người làm công tác VHNT cần phải khắc phục tình trạng: “Có một số tác phẩm chạy theo thị hiếu tầm thường, chất lượng thấp, thậm chí có hại. Hoạt động lý luận phê bình VHNT chưa theo kịp thực tiễn sáng tác”.    

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lê Tiến Dũng cho biết: Rất mừng là giới VHNT Quảng Ngãi đều bám sát đường lối của Đảng, tích cực xâm nhập thực tiễn để phản ánh chân thực, sinh động các góc nhìn của đời sống xã hội, đúng nghĩa với nghệ thuật là vị cuộc sống, vị nhân sinh.

Bài, ảnh: MAI HẠ
 

.
.