Cập nhật lúc: 08:51, 10/03/2017 [GMT+7]
.

Phát hành tem bưu chính kỷ niệm


Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định một số nội dung về tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Dự thảo Thông tư này quy định về đề tài, thời điểm và tần suất phát hành tem bưu chính kỷ niệm, ấn phẩm tem bưu chính kỷ niệm (dưới đây gọi là tem kỷ niệm).

Theo dự thảo đề tài tem kỷ niệm phải đề cập đến hoặc có liên quan đến các nội dung sau: Sự kiện lịch sử Việt Nam và nước ngoài; sự kiện trong các lĩnh vực của Việt Nam và nước ngoài; nhân vật Việt Nam và nước ngoài.

Đề tài tem kỷ niệm về sự kiện lịch sử Việt Nam và nước ngoài phải đề cập hoặc có liên quan đến: Sự kiện lịch sử trọng đại, có ý nghĩa to lớn trong quá trình đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam và các dân tộc trên thế giới; sự kiện lịch sử tiêu biểu, nổi bật của từng thời kỳ, là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự phát triển của Việt Nam và các nước trên thế giới; sự kiện lịch sử tiêu biểu có ảnh hưởng lớn trên quy mô toàn cầu trong quá trình phát triển của nhân loại.

Đề tài tem kỷ niệm về sự kiện trong các lĩnh vực của Việt Nam và nước ngoài phải đề cập hoặc có liên quan đến: Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chương trình quốc gia lớn trong các thời kỳ phát triển của Việt Nam; sự kiện trong các lĩnh vực tiêu biểu, có ý nghĩa và có ảnh hưởng to lớn trong từng thời kỳ xây dựng và phát triển của Việt Nam và của các nước trên thế giới; truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc Việt Nam và tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, ý chí của nhân dân Việt Nam; sự kiện trong các lĩnh vực có ý nghĩa, ảnh hưởng to lớn trên quy mô toàn cầu, là mốc lịch sử quan trọng, đánh dấu sự phát triển của nhân loại và có ảnh hưởng to lớn đến Việt Nam.

Đề tài tem kỷ niệm về nhân vật Việt Nam và nước ngoài phải đề cập hoặc có liên quan đến: Nhân vật tiêu biểu trong các lĩnh vực có đóng góp to lớn cho đất nước, cho nhân loại; nhà cách mạng, chí sĩ yêu nước, anh hùng tiêu biểu trong các thời kỳ phát triển của Việt Nam và của các nước trên thế giới; nhà khoa học, nhà văn hóa tiêu biểu có đóng góp to lớn cho Việt Nam, nhân loại; nhà tư tưởng lớn, nhân vật tiêu biểu của các phong trào giải phóng dân tộc, tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới.

Về thời điểm phát hành tem kỷ niệm, dự thảo nêu rõ: Tem kỷ niệm về sự kiện lịch sử Việt Nam và nước ngoài được phát hành vào dịp kỷ niệm, vào ngày xảy ra, diễn ra, vào ngày thành lập hoặc ngày truyền thống của sự kiện lịch sử Việt Nam và nước ngoài; tem kỷ niệm về sự kiện trong các lĩnh vực của Việt Nam và nước ngoài được phát hành trước thời điểm, vào ngày xảy ra, diễn ra hoặc vào dịp kỷ niệm sự kiện trong các lĩnh vực của Việt Nam và nước ngoài; tem kỷ niệm về nhân vật Việt Nam và nước ngoài được phát hành vào dịp kỷ niệm ngày sinh, ngày mất hoặc nhân dịp sự kiện có liên quan đến nhân vật Việt Nam và nước ngoài.

Tần suất phát hành tem kỷ niệm là bội số của 50, trừ các trường hợp phát hành tem kỷ niệm về sự kiện, nhân vật có tầm quan trọng đặc biệt do Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định.
 

Theo Khánh Linh/Chinhphu.vn

 

.