Cập nhật lúc: 09:49, 10/09/2013 [GMT+7]
.

Sơn Tây bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống


(Báo Quảng Ngãi)- Phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, nhân dân huyện Sơn Tây đã triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “Về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong đời sống văn hoá tinh thần trên địa bàn huyện.

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Huyện ủy Sơn Tây Đinh Kà Để nhấn mạnh, việc triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ 5 khoá VIII đã góp phần thực hiện nếp sống văn minh, xoá bỏ những tập tục lạc hậu, thắt chặt tình đoàn kết dân tộc trên địa bàn. Qua việc tổ chức tốt các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ giữa các dân tộc trên địa bàn huyện đã góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị của văn hoá truyền thống. Đảng bộ huyện xác định đây là Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống tinh thần của nhân dân. Để tạo sự nhận thức sâu sắc về vấn đề này, Ban Thường vụ Huyện uỷ đã chỉ đạo và tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

 

Đội cồng chiêng huyện Sơn Tây tham gia biểu diễn tại liên hoan văn hóa các dân tộc Quảng Ngãi (tổ chức ở huyện Ba Tơ).          Ảnh: PV
Đội cồng chiêng huyện Sơn Tây tham gia biểu diễn tại liên hoan văn hóa các dân tộc Quảng Ngãi (tổ chức ở huyện Ba Tơ). Ảnh: PV


Qua đó, thay đổi nhận thức, thay đổi tư duy, tích cực học tập và ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, xóa bỏ tập quán canh tác, sản xuất lạc hậu, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, từng bước đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao và phong trào xây dựng khu dân cư, gia đình, cơ quan, đơn vị văn hoá,... chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 3.384 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hoá, chiếm 68,7% tổng số hộ. Chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” ngày càng được nâng cao, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Những kết quả đạt được trong quá trình xây dựng và giữ gìn nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, gắn kết giữa văn hoá truyền thống với văn hoá hiện đại đã tạo lập môi trường văn hoá lành mạnh trong đồng bào các dân tộc ở Sơn Tây. Trong 15 năm qua, huyện đã duy trì và tổ chức 42 hội thi, hội diễn, liên hoan cồng chiêng, đàn hát dân ca và giao lưu văn nghệ cấp huyện cùng nhiều hội diễn văn nghệ ở cấp cơ sở; tổ chức 3 kỳ đại hội thể dục, thể thao,...

Việc cưới, việc tang ngày càng được tổ chức gọn nhẹ, đơn giản. Việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc được Đảng bộ chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội ở huyện đặc biệt quan tâm. Các lễ hội dân gian của các dân tộc thiểu số, các nghề truyền thống của đồng bào luôn được duy trì và bảo vệ như: Lễ hội ăn trâu, ăn Tết, lễ hội cồng chiêng,... Sự nghiệp giáo dục đào tạo được huyện ưu tiên đầu tư, phát triển toàn diện cả về quy mô, số lượng và chất lượng...

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung 5 khóa VIII, các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Sơn Tây đã nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Qua đó tư tưởng, đạo đức và lối sống xã hội tiếp tục được khẳng định và phát huy theo chiều hướng tích cực; bản sắc văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc trong đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được đề cao.


Bá Sơn
 

.