Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập: Đôi điều suy nghĩ

13:24, 03/10/2019 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi) - Nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các văn kiện của Đảng, Nhà nước ta về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, trong những năm qua, phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh ta đã phát triển cả bề rộng và chiều sâu; hệ thống tổ chức của hội được kiện toàn, củng cố và lan tỏa đến khắp các địa phương, đơn vị trong tỉnh.
TIN LIÊN QUAN

Trong những năm qua, nội dung, hình thức hoạt động của hội khuyến học các cấp có nhiều đổi mới, chất lượng hoạt động ngày càng được nâng cao. Nổi bật là công tác củng cố, phát triển tổ chức hội, hội viên; xây dựng, phát triển các mô hình học tập, xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập...


Bên cạnh những kết quả đạt được, thì nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời ở một số địa phương, đơn vị vẫn còn một số hạn chế. Đó là, một số cơ quan, đơn vị, địa phương và một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc, ý nghĩa, tầm quan trọng, tác động và hiệu quả của việc học tập thường xuyên, học tập suốt đời; chưa thực sự tự giác học tập; chưa chủ động tự học để nâng cao trình độ...

Trao học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng cho sinh viên giỏi 3 năm liền. Ảnh: TL
Trao học bổng khuyến tài Phạm Văn Đồng cho sinh viên giỏi 3 năm liền. Ảnh: TL

Do đó, để làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ở tỉnh ta, trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Tăng cường củng cố, xây dựng hội khuyến học các cấp vững mạnh, hoạt động hiệu quả; lấy củng cố chi hội khuyến học ở các thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học là trọng tâm, phát triển hạt nhân phong trào làm nòng cốt, nhằm đưa công tác khuyến học phát triển lên một tầm cao mới.

Vận động gần 38 tỷ đồng cho Quỹ Khuyến học

Công tác vận động Quỹ Khuyến học, cấp học bổng cho sinh viên, học sinh được các cấp hội trong tỉnh quan tâm. Năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, hội khuyến học các cấp trong tỉnh đã vận động gần 38 tỷ đồng; trong đó, Hội Khuyến học tỉnh vận động gần 11,5 tỷ đồng.

Hiện nay, toàn tỉnh đã công nhận 127.617 gia đình học tập, 401 dòng họ học tập, 652 cộng đồng học tập và 452 đơn vị học tập thuộc xã quản lý, 171 đơn vị học tập thuộc huyện quản lý. Các trường đại học, cao đẳng đều thành lập tổ chức khuyến học.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học cả về bề rộng lẫn chiều sâu; gắn công tác khuyến học, khuyến tài với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, với phong trào xóa đói, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, làm giàu chính đáng, xây dựng nông thôn mới và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Phát triển các hình thức học tập chính quy đi đôi với phát triển, đa dạng hóa các hình thức học tập, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người được học tập thường xuyên, học tập suốt đời.

Bên cạnh đó, cần kịp thời rút kinh nghiệm và có hình thức khen thưởng, tuyên dương, nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả trong việc thực hiện phong trào khuyến học, xây dựng xã hội học tập ở các địa phương, đơn vị.
 
Phát huy, sử dụng có hiệu quả các thiết chế giáo dục ngoài nhà trường, các thiết chế văn hóa ở cơ sở theo hướng chú trọng các hoạt động học tập; đáp ứng nhu cầu học tập của mọi người dân.

Vận động xây dựng và quản lý có hiệu quả quỹ khuyến học, khuyến tài; mở rộng hình thức học bổng khuyến học ở từng gia đình, dòng họ, khu dân cư, cơ quan, đơn vị. Tích cực huy động sự ủng hộ của các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, doanh nghiệp ủng hộ cho quỹ khuyến học, khuyến tài, nhằm giúp học sinh, sinh viên nghèo vượt khó, khuyến khích học sinh, sinh viên học giỏi trên các lĩnh vực, động viên khen thưởng học sinh có nhiều thành tích trong học tập.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có ý nghĩa to lớn không chỉ đối với sự nghiệp giáo dục, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng các phong trào thi đua khuyến học là cuộc vận động có nhiều ý nghĩa sâu sắc, bền vững, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong cộng đồng dân cư và toàn xã hội.

TRẦN TẤN CHÂU
 
.
.