Cập nhật lúc: 09:01, 11/07/2014 [GMT+7]
.
Hướng tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014-2019

Thế trận quốc phòng trong lòng dân


(Báo Quảng Ngãi)- Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, những năm qua, LLVT tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền và phối hợp với mặt trận tổ chức và triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân...  góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

LLVT tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành, hướng dẫn, quán triệt và tổ chức thực hiện các văn bản về công tác quân sự, quốc phòng. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng một số công trình quân sự trọng điểm, thao trường tổng hợp, duy tu bảo dưỡng các công trình phòng thủ, công sự chiến đấu, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Phối hợp với các sở, ban, ngành, mặt trận các cấp tham gia khảo sát, thẩm định và giám sát việc triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến công trình quốc phòng và các khu vực có giá trị về quân sự. Nhờ có sự tham mưu đúng, trúng, kịp thời nên các kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tổng thể của tỉnh và các ban, ngành, địa phương đều thể hiện rõ việc kết hợp giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ.

Thường xuyên kiện toàn tổ chức và phát huy tốt vai trò của Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh các cấp; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng theo phân cấp, đúng quy định, chú trọng số cán bộ ở cơ sở, cán bộ là lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp kinh tế, đội ngũ giáo viên, cán bộ Đoàn…Thường xuyên quan tâm chăm lo giáo dục về truyền thống cách mạng của quê hương, đất nước; chính sách pháp luật của Nhà nước; giáo dục pháp luật về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia, chủ quyền biển, đảo… cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 LLVT tỉnh còn tiếp tục quán triệt và triển khai sâu rộng, đồng bộ, toàn diện các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành TƯ, Quân ủy TƯ, Đảng ủy Quân khu và của cấp ủy địa phương các cấp về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện; thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, huấn luyện kết hợp làm tốt công tác dân vận; nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó có hiệu quả với mọi tình huống.

Bên cạnh đó, LLVT còn làm tốt công tác tham mưu đề xuất với cấp ủy, chính quyền, mặt trận các cấp lãnh đạo phòng, chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở địa phương vững mạnh.

Trong thời gian tới, cùng với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội, việc củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong điều kiện nước ta hội nhập ngày càng sâu vào môi trường khu vực và toàn cầu đang đặt ra nhiều vấn đề mới, cao hơn, phức tạp hơn. Trong khi đó, các thế lực thù địch đang ra sức lợi dụng các vấn đề về “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” để kích động tư tưởng ly khai, tự trị, phá hoại...  nhất là việc Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 nằm sâu trong vùng biển của Việt Nam.

Tình hình đó đòi hỏi Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng; sự quản lý điều hành thống nhất của Nhà nước, lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân nói chung, thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân nói riêng vững chắc hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
    

Thanh Thuận
 

.