Cập nhật lúc: 20:10, 09/07/2014 [GMT+7]
.

Chi bộ quân sự cấp xã: Nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân


(Báo Quảng Ngãi)- Để củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, những năm gần đây, các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là chi bộ quân sự cấp xã) không ngừng được kiện toàn, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đảm bảo trật tự xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng.

TIN LIÊN QUAN

Những năm qua, Tỉnh uỷ luôn quan tâm đến việc củng cố, kiện toàn về tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã. Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay, nhiều nhân tố gây mất ổn định chính trị vẫn còn tiềm ẩn, sự chênh lệch về kinh tế - xã hội giữa các vùng, miền, đời sống một bộ phận dân cư, nhất là vùng sâu, vùng xa, căn cứ kháng chiến, các đối tượng chính sách còn nhiều khó khăn; tình hình an ninh nông thôn, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp, nên cũng có những ảnh hưởng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng –an ninh của tỉnh.

 

Dân quân tự vệ huấn luyện quốc phòng an ninh hàng năm.
Dân quân tự vệ huấn luyện quốc phòng an ninh hàng năm.


Bên cạnh đó, năng lực cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Đảng ở một số cấp ủy còn hạn chế; vai trò tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng của đội ngũ cán bộ ban CHQS cấp xã có mặt chưa đáp ứng nhu cầu thực tế. Với tình hình trên, việc triển khai thực hiện Hướng dẫn 35/2009 của Ban Tổ chức TƯ về tổ chức, hoạt động của chi bộ quân sự cấp xã, phường, thị trấn là hết sức cần thiết. Đến nay, 100% đảng ủy cấp xã đã tổ chức chi bộ quân sự, trong đó có 110/184 chi bộ quân sự cấp xã có cấp ủy. Các đồng chí bí thư đảng bộ cấp xã trực tiếp làm bí thư chi bộ quân sự xã. Chỉ huy trưởng ban CHQS xã làm phó bí thư. Bí thư đoàn xã cơ cấu cấp ủy viên.

Việc tổ chức hoạt động của chi bộ quân sự xã đã làm chuyển biến quan trọng về nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị đối với việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng  dân quân trong tình hình mới. Qua hoạt động cho thấy, mô hình chi bộ quân sự xã đã có tác dụng, phát huy hiệu quả và cần thiết phải duy trì, là nhiệm vụ lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự ở địa phương, gắn với việc củng cố, xây dựng chi bộ quân sự cấp xã với lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân.

Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, hầu hết các chi bộ quân sự sau khi thành lập đã lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở có nhiều chuyển biến, tiến bộ. Năng lực trách nhiệm, phương pháp, tác phong công tác của cán bộ quân sự cấp xã có đổi mới, sâu sát với địa bàn, thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao. Lực lượng dân quân ở nhiều địa phương thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xung kích trong khắc phục hậu quả thiên tai; tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của chính quyền địa phương; gắn phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới với tăng cường quốc phòng, an ninh.

Điển hình như các chi bộ quân sự: Phổ Thạnh (Đức Phổ), Bình Trung (Bình Sơn), Nghĩa Kỳ (Tư Nghĩa), Trà Lâm (Trà Bồng), phường Trần Phú (TP. Quảng Ngãi).

Đặc biệt, các chi bộ quân sự đã chú trọng tham mưu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển lực lượng dân quân; huấn luyện diễn tập sẵn sàng chiến đấu, hội thao, hội thi; tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Lực lượng dân quân có độ tin cậy cao, thực sự là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, đóng góp tích cực vào việc củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Bài, ảnh: X.THIÊN
 

.