Củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân
15:21 | 12/10/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Các tiềm lực về kinh tế, khoa học, công nghệ, quân sự, an ninh, chính trị, tinh thần... ngày càng được quan tâm đầu tư và củng cố, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đó là những kết quả nổi bật sau 10 năm (2009- 2019) thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) trên địa bàn tỉnh.
.
.