Khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững

23:02, 31/08/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện và thị xã Đức Phổ tập trung chỉ đạo, đôn đốc Ban quản lý dự án cấp huyện, xã và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, đảm bảo giải ngân đến 30/9/2020 đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn được giao và hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2019 được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2020.
 
Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ UBND các xã hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng để triển khai thực hiện dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân vốn; xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc chậm trễ.
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh thường xuyên theo dõi, đôn đốc, giám sát các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án giải ngân thấp theo quy định.
 
Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thị xã kịp thời nhập TABMIS đối với các dự án khởi công mới để giải ngân vốn theo quy định; đồng thời tổ chức thẩm tra và phê duyệt quyết toán đối với các dựa án đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
 
Các chủ chương trình, chủ đầu tư chậm triển khai thực hiện và thanh quyết toán vốn; làm mất vốn (bị Trung ương thu hồi) chịu hoàn toàn trách nhiệm trước UBND tỉnh và tự bố trí vốn (bị thu hồi) từ ngân sách huyện, xã để đảm bảo hoàn thành dự án, bàn giao đưa vào sử dụng đạt hiệu quả đầu tư.
 
PV
.